TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: İktisat

Ahmet DENİZ ve Ferhat DALBOY
İSTİHDAM-İŞSİZLİĞİN KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVEDE İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİNDEKİ EVRİMİ
 
İş gücü piyasasında emeğe verilen değerin az oluşu, işverenlerin daha fazla kar güdüsüyle maliyet oluşturacak diğer her şeyi insandan daha önemli görmeye başlaması ve çalışanların istemedikleri işlerde istemedikleri koşullar altında çalışmaya mecbur hale gelmeleri bizi bu çalışmayı hazırlama hususunda yönlendirmiştir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için araştırmanın istihdam ve işsizlik ile ilgili kavramsal ve teorik bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. İktisadi Düşünce Tarihinde geçirmiş olduğu evrimler analiz edilerek; İş gücü, İstihdam ve İşsizlik, konularında iktisadi hayata yaşananları diğer araştırmacılara yol tutması açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışmamızda istihdam ve işsizliğin temel kavramları üzerinde durularak tanıtıcı bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, İş Gücü, İşsizlik, Ekonomi.


EVOLUTION OF EMPLOYMENT-UNEMPLOYMENT IN CONCEPTUAL AND THEORETICAL FRAMEWORK IN THE ECONOMIC THOUGHT HISTORY
 
The facts that the value given to labor is small in labor market, with the motive of more profit employers to perceive everything that costs more important than human, and employees becoming forced to work in jobs they do not want and under conditions they do not want, lead us to prepare this study. In order for the study to be understood better, the research has been tried to be placed in a conceptual and theoretical frame about employment and unemployment. By analyzing its evolution in Economic Thought History; it is believed to be important in terms of guiding other researchers on topics of Labor Force, Employment and Unemployment, and what was experienced in economic life about these topics. In our study, basic concepts of employment and unemployment were underlined and introductory information was given.

Keywords: Employment, Labor Force, Unemployment, Economy.


Detay

İÇERİK