TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: Politika Bilimi

D. Ali ARSLAN, Gülten ARSLAN, Zehra SÖZER, Sadettin BAŞTÜRK, Kadir ULUSOY
ÇOK PARTİLİ DÖNEM TÜRK SİYASAL HAYATINDA ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ
 
Bu çalışmada, toplumun iktidar yapısı içinde hayati bir rol oynayan milletvekilleri araştırma konusu olarak seçilmiştir. İktidar yapısı içindeki konumları, sahip oldukları siyasal ve toplumsal güç, karar verme sürecinde oynadıkları belirleyici rol, kontrol ettikleri materyal ve maddi olmayan kaynaklar bakımından toplumsal hiyerarşinin en üst katmanlarını oluşturan elitler, toplumda ayrıcalıklı bir konuma sahiptirler. Karar alma sürecinin ve toplumun yapısının şekillendirilmesinde de stratejik roller üstlenirler. Siyasi elitlerin ise elit grupları içinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Milletvekilleri, siyasi elitlerin en temel unsurlarından birini oluştururlar. Antalya milletvekilleri de, öteki illerin milletvekilleri ile birlikte, Türk siyasi elitlerinin en önemli bileşenlerini oluştururlar. Bu realiteden hareketle araştırmada, Antalya milletvekillerinin sosyolojik profillerinin incelenmesi hedeflendi. Bu amaç doğrultusunda, Türk siyasi elitlerinin oluşturduğu araştırma evreninden, 1946–2014 yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmış ve yapmakta olan Antalya parlamenterleri örneklem kümesi olarak seçildi. “Konumsal Analiz Tekniği” temel alınarak, temel veri kaynağı olarak, TBMM’nin kurumsal kayıtları ve yayınları, özellikle de meclis albümleri kullanıldı. Bu kaynaklardan elde edilen verilerden, bilgisayar ortamında, çok partili dönemde Antalya milletvekilliği yapmış siyasi elitlerin toplumsal özgeçmişleri ile ilgili bir data (veri) seti hazırlandı. Bu veri setleri SPSS kullanılarak analiz edildi. Hazırlanan veri seti yaş, cinsiyet, eğitim, mesleksel özgeçmiş, aile yapısı gibi temel sosyal ve demografik faktörler temelinde analiz edildi. Bulgular, sosyolojik profilleri bağlamında Antalya milletvekillerinin eşitlikçi olmayan bir görünüm sergilediğini ortaya koymaktadır. Bazı toplum kesimleri, Antalya milletvekilleri arasında daha fazla temsil edilirken, öteki bazı kesimler toplumsal yapı içindeki oranlarına göre daha az temsil edilmekte, bazı kesimler ise hiç temsil edilme imkânı bulamamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antalya, Antalya Milletvekilleri, Çok Partili Dönemde Antalya Milletvekilleri, Antalya’nın Siyasi Yapısı, Elit, İktidar, Siyasi Elit, Türk Siyasi Elitleri


Antalya MP’s in Turkish Multi Party Period
 
In this study, the deputies who play a vital role in the power structure of society are chosen as the research subjects. The political elites have a different and important place among the elite groups. The deputies form one of the most basic elements of the political elite. They play the strategic roles within the decision-making process and the structure of society. Antalya deputies, along with the lawmakers from the other provinces, form the most important part of the Turkish political elite. This study was designed to find general characteristics of Antalya MP’s in Multi Party Period (Since 1946 up to Date). On the final stage the place of Antalya MP’s in Turkish political elites will be examined. Social background peculiarities (gender, age, education, occupation, family size) were used to achieve the objectives. Documentary and historical research techniques were applied in the paper. An original data set was produced for analysis from the official publications and records and publications of the Turkish Grand National Assembly which is the main legislative organ in Turkey. The data set was analysed by using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Findings clearly show that some social groups have been over representing, the others have been under represented amongst Antalya MP’s.

Keywords: Antalya, Antalya MP’s, Antalya MP’s in Multi Party Period, Political Structure of Antalya, Elite, Power, Political Elite, Turkish Political Elites


Detay

İÇERİK