TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Eğitim

Hasan Özgür KAPICI, Ünsal UMDU TOPSAKAL
Science and Non-Science Teachers' Views about Astronomy Diagrams in Middle School Science TextbooksScience and Non-Science Teachers' Views about Astronomy Diagrams in Middle School Science Textbooks
 
Fen Bilgisi ve Fen Bilgisi Alan Dışı Öğretmenlerin Ortaokul Fen Bilgisi Ders Kitaplarında Yer Alan Astronomi Görselleri İle İlgili Görüşleri Bu çalışmada öğretmenlerin astronomi görselleri hakkındaki görüş ve algıları incelenmiştir. Çalışma Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Veriler 40 ilkokul ve ortaokul öğretmeninden elde edilmiştir. 20 öğretmen Fen Bilgisi alanında , 20 öğretmen ise diğer braşlarda görev yapmaktadır. Araştırma bir nitel çalışma olarak dizayn edilmiştir. Öncelikle ortaokul fen bilgisi ders kitaplarında yer alan astronomi görselleri araştırmacılar tarafından seçilmiştir. Daha sonra seçilen görseller öğretmenlere gösterilerek, görsellerde dikkatlerini nelerin çektiği sorulmuştur.Veriler açık kodlama ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda beklenen şekilde fen bilgisi öğretmenleri ile fen bilgisi alan dışı öğretmenlerin görseller hakkında farklı düzeyde bilgi sahibi oldukları ancak her iki grubunda görsellerde dikkatlerini çeken unsurların ( ok, renk, metin yazısı..vb.) çok farklı olmadığı görülmüştür. Çalışma sonunda öğretmenlerin diagramları oluşturma ve okuma konusunda eğitim almaları gerektiği sonucuna varılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: diyagram, astronomi eğitimi, astronomiyi öğrenme


Science and Non-Science Teachers' Views about Astronomy Diagrams in Middle School Science Textbooks
 
In the present study, we have explored an aspect of teachers’ perceptions of astronomy diagrams. The research was done in Turkey. The data were gathered from 40 teachers from primary and secondary schools. Some of the participants (20 teachers) are science specialist teachers and the others (20 teachers) are non-science specialist teachers. The study is based on a qualitative approach. Firstly, astronomy diagrams from the middle school science textbooks were chosen by the researchers. Then the selected diagrams were shown to the teachers and they were asked what they see when they look at these selected astronomy diagrams. The data was treated by qualitative data analysis (open coding). It is indispensible fact that science specialist teachers and non-science specialist teachers have different knowledge about astronomy topics. However, while looking at the images, there are no much different responses (arrow, colour, text etc.) between these two groups of teachers. We conclude that it may be helpful to train teachers in the processes of constructing and reading diagrams.

Keywords: Diagram, astronomy teaching, astronomy learning


Detay

İÇERİK