TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Betül GÜR
Impact of Perception of Corporate Reputation in Higher Education on Financial Performance: The Case of a Foundation University
 
Yükseköğretimde Kurumsal İtibar Algısının Finansal Performansa Etkisi: Vakıf Üniversitesi Örneği

Bu çalışmada, bir yükseköğretim kurumu olarak vakıf üniversitelerinde itibar algısının ekonomik etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Nicel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada veriler anket yoluyla toplanmıştır. Anketin hazırlanmasında, literatürde yaygın şekilde kabul gören 6 boyutlu bir itibar ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bütün vakıf üniversitelerinde yapılması kapsamlı bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Buna karşılık zaman ve ekonomik kısıt nedeniyle, ileride daha geniş çaptaki çalışmalara zemin sağlayabileceği de gözönüne alınarak, belli bir ölçek büyüklüğüne ulaşan bir vakıf üniversitesi örnek olarak seçilmiştir. Araştırma, üniversitenin çeşitli paydaş grupları içerisinde, bir yükseköğretim kurumunun varlık sebebi olarak kabul edilebilecek en önemli paydaşı olan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre, söz konusu vakıf üniversitesinin algılanan itibarını oluşturan bileşenlerin önem dereceleri belirlenmeye çalışılmış, iktisadi etkiyi temsil eden finansal performansın diğer boyutlarla olan ilişkisinin yapısal eşitlik modeli yardımıyla analizi gerçekleştirilerek makroekonomik açıdan beşeri sermaye, ekonomik gelişme, istihdam gibi açılardan değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmayla, iktisat alanında kurumsal itibarla ilgili daha çok akademik çalışmanın yapılabileceğini de görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, Finansal Performans, Ekonomik Etki, Yükseköğretim, Yapısal Eşitlik Modeli


Impact of Perception of Corporate Reputation in Higher Education on Financial Performance: The Case of a Foundation University
 
This study assesses the effects of the perception of corporate reputation in foundation universities on economic impact by using a specific foundation university as a case study. The study uses quantitative research method and data is collected through a questionnaire. In preparing the questionnaire, a six dimensional reputation scale which is widely accepted in the literature is used. In the study a specific foundation university which has reached a certain size is selected and students are recognized to be the most important stakeholders of an institution of higher education. The survey results are analyzed by using structural equation modeling and components that make up the perceived reputation of selected foundation university are put in order of importance. Financial performance that represents economic impact is analyzed with a macroeconomic point of view by examining its relationship with other dimensions. The concept of corporate reputation is shown to be important not only for businesses operating for profit, but also for non-profit economic institutions. As having a corporate reputation has macroeconomic benefits for human capital, economic development, employment and so on, the study also points to the importance of more academic research on corporate reputation in the context of economics.

Keywords: Corporate Reputation, Financial Performans, Economic Impact, Higher Education, Structural Equation Model


Detay

İÇERİK