TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 39 Alan: Psikoloji

Hseyin shak Halil KESKTA
EVDEN ALIMANIN VERMLL ZERNDEK ETKLER: COVID-19 PANDEMS RNE
 
Covid-19 sreci ile gndeme gelen evden alma kavram almalarda yeni bir is modeli/yntemi/uygulamas olarak incelenmitir. Covid-19 salgnn yaylmas sonucunda, iletmelerin alma strateji ve uygulamalarn deitirerek evden alma yntemini kullanmalarn zorunlu hale getirmitir. Bu balamda, sunulan bu alma Covid-19 salgnnda uzaktan/evden alan kiilerin i verimliliine etkilerinin belirlenmesini amalamtr. Aratrmada detayl ulusal ve uluslararas literatr taramas yaplarak evden almann verimlilik zerindeki etkileri ortaya konulmaktadr. Elde edilen bulgulara gre, evden almann i verimlilii zerinde olumlu etkilerinin olabilmesi iin kimi faktrlere bal olduu tespit edilmitir ve bu faktrlerin salanmasnn hem alan hem de iletmeler iin nemli sonular douraca ortaya konulmaktadr. almann sonucunda, Covid-19 sreci ile balayan ve hala devam eden irketlerin evden alma uygulamalarnn alan verimlilii zerinde olumlu etkilerinin olabilmesi iin evden alma ile ilgili planlamalar yapmas ve stratejiler belirlemesi olduka nemlidir.

Anahtar Kelimeler: Evden alma, Verimlilii, Covid-19, Salgn


THE EFFECTS OF WORKING FROM HOME ON WORK EFFICIENCY: EVIDENCE FROM COVID-19 PANDEMIC
 
The concept of working from home, which came to the fore with the Covid-19 process, has been examined as a new business model/method/application in studies. As a result of the spread of the Covid-19 epidemic, businesses have changed their working strategies and practices, making it mandatory to use the home working method. In this context, the present study aimed to determine the effects of people working remotely/from home on work efficiency during the Covid-19 epidemic. In the research, making a detailed national and international literature review reveals the effects of working from home on productivity. According to the findings, it has been determined that working from home depends on some factors in order to have positive effects on work efficiency, and it is revealed that providing these factors will have important results for both employees and businesses. As a result of the study, it is very important for companies that started with the Covid-19 process and still continue to make plans and determine strategies for working from home so that their work from home practices can have positive effects on employee productivity.

Keywords: Work from Home, Work Efficiency, Covid-19, Pandemic


Detay

�ÇER�K