TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Oğuzhan KİNTER, Oya Aytemiz SEYMEN
Örtük Liderlik Kuramı Çerçevesinde Güç Mesafesi ile Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
 
Araştırmanın temel amacı; örtük liderlik kuramı çerçevesinde, ulusal kültür boyutlarından güç mesafesi ile etkileşimci ve dönüşümcü liderlik ilişkisini tespit etmektir. Araştırma örneklemi olarak, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çiğli Devlet Hastanesi, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Elazığ Baskil Toplum Sağlığı Merkezi sağlık çalışanları seçilmiştir. Araştırma bulguları, güç mesafesinin, dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzının arzu edilmesinde etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, güç mesafesi ile dönüşümcü liderlik arasında negatif; etkileşimci liderlik ile ise pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örtük Liderlik, Etkileşimci Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Güç Mesafesi


Relation of Transformational Leadership and Transactional Leadership With Power Distance in the Frame of Implicit Leadership Theory: A Research on Health Care Workers
 
The aim of this study is to determine the relationship between transformational leadership and transactional leadership of natural culture on the power distance within the framework of implicit theories of leadership. The study group of research have been selected the health workers as Balıkesir University Hospital, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir Çiğli State Hospital, İstanbul Training and Research Hospital, Elazığ Fırat University Hospital and Elazığ Baskil Public Health Center. Research findings indicate that power distance is effective to transformational and transactional leadership style. It is determined that power distance has negative relation with transformational leadership and positive relation with transactional leadership.

Keywords: Implicit Leadership, Transactional Leadership, Transformational Leadership, Power Distance


Detay

İÇERİK