TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 33  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Şeref ALBAYRAK
TANZİMAT AYDINLARI VE SAİD HALİM PAŞA’DA MEDENİYET ALGISI
 
Osmanlı İmparatorluğu, en köklü değişimlerinden birini 19. yüzyılda yaşamıştır. Tanzimat dönemiyle beraber yaşanan gelişmeler neticesinde, “medeniyet” kavramı dikkat çekmiş ve dönem aydınlarının yaklaşımlarına konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, medeniyet kavramını tarihi süreçte ortaya çıktığı sosyoekonomik koşullar çerçevesinde ele almak ve Tanzimat aydınları ile Said Halim Paşa görüşleri çerçevesinde değerlendirmektir. Bu amaç çerçevesinde öncelikle kavramın açıklaması ve konu kapsamındaki gelişimine yer verilmiştir. Ardından Tanzimat aydınları düşüncesinde medeniyetin ele alınışı açıklanmıştır. Son olarak Said Halim Paşa’nın medeniyet kavramına yaklaşımı açıklanarak, onun konuya bakışının farklılığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Medeniyet, Modernleşme, Osmanlı, Said Halim Paşa, Tanzimat


THE PERCEPTION OF CIVILIZATION IN TANZIMAT INTELLECTUALS AND SAID HALIM PASHA
 
The Ottoman Empire experienced one of its most radical changes in the 19th century. As a result of the developments experienced with the Tanzimat period, the concept of "civilization" attracted attention and became the subject of the approaches of the intellectuals of the period. The aim of this study is to consider the concept of civilization within the framework of the socioeconomic conditions in which it emerged in the historical process and to evaluate it within the framework of the views of Tanzimat intellectuals and Said Halim Pasha. For this purpose, first of all, the explanation of the concept and its development within the subject are given. Then, the handling of civilization in the thought of Tanzimat intellectuals was explained. Finally, Said Halim Pasha's approach to the concept of civilization was explained and the difference of his approach to the subject was revealed.

Keywords: Civilization, Ottoman, Said Halim Pasha, Tanzimat


Detay

İÇERİK