TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 33  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Mehmet Ali KAYNAR
SANATTA KAVRAM VE İMGE
 
Bu araştırma, kavramsal sanat ve sanatta imge yapısının bir analizidir. Araştırmanın amacı, sanatta kavramsal, sanatta imge kavramına açıklık getirmektir. Kavramsal sanat, sanatın ifade dilini 1960'lardaki alışılagelmiş anlatımından uzaklaştırır ve sanatın fetiş bir sanat nesnesinin meta olmaktan korunmasında entelektüel bir süreç olduğunu söylemektedir. Dili şekillendirmek önemli bir ayrımdır. Bu tutum, sıradan ve günlük yaşamla ilgilenir ve hiçbir şeyin gerçekten sıradan olmadığını düşündürür. Bu çok dilli ve çok yönlü yaklaşım, fikri bir entelektüel süreç aracılığıyla algılamaya getirmektedir. Kayıp üretim yönteminin imajı, metin değiştirilir, kavramla ilgilenilir ve kendisini çeşitli malzeme, durum ve formlarda ortaya koymaktadır. Sanat ve estetik arasındaki ilişki bir kez daha sorgulanmakta ve yeni oluşturulan işlerde aranması gereken "estetik zevk" ve "güzellik" önemli "kavram" düşünme sürecinde yerini almaktadır. İmge ya da imge anlayışı modern şiirin geliştirdiği bir kavram olmasa da modern sanatla yeni bir biçim alan estetik bir tutumdur. Sanatı şekillendiren temel yapıya ait imgeyi anlamak; bizi şairin eserlerinin ve bilincinin ötesine götürür, bu nedenle şiiri oluşturan temel unsurları anlamak için şiiri yazan imajı ve dolayısıyla bilinci açıklamak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Kavramsal Sanat, Sanatta İmge


CONCEPT AND IMAGE IN ART
 
This research is an analysis of image structure in conceptual art and art. The aim of the research is to clarify the conceptual in art and image in art.Conceptual art diverts the expression language of art from its usual 1960s expression and says that art is an intellectual process in protecting a fetish art object from being a commodity. Shaping language is an important distinction. This multilingual and multi-faceted approach brings the idea to perception through an intellectual process. The image of the lost production method, the text is changed, the concept is dealt with and manifests itself in various materials, situations and forms. The relationship between art and aesthetics is once again questioned and "aesthetic pleasure" and "beauty", which should be sought in newly created works, take their place in the thinking process.This attitude deals with ordinary and everyday life and makes you think that nothing is really ordinary. Although image or image understanding is not a concept developed by modern poetry, it is an aesthetic attitude that takes a new form with modern art. Understanding the image of the basic structure that shapes art; It takes us beyond the poet's works and consciousness, so to understand the basic elements that make up the poem it is necessary to explain the image of the poem writer and therefore consciousness

Keywords: Conceptual Art, Image in Art


Detay

İÇERİK