TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 33  Alan: Müzik

M. Onur ÇELEBİOĞLU, Tarkan YAZICI
TÜRKİYE’DE MÜZİK TERAPİ ALANI İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma Türkiye’de müzik terapi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların belirli değişkenlere göre incelenip sınıflandırılmasıdır. Betimleyici yöntemle yapılan araştırmanın verileri YÖK Ulusal Tez Merkezi taranarak elde edilmiştir. Yapılan tarama sonucunda 2008 yılına kadar yapılmış herhangi bir teze rastlanmamıştır. 2008 yılından bu yana ilgili konuda yapılmış olan toplam 33 tez olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda Tezlerin %54,54’ünün sağlık bilimleri alanında yapıldığı saptanmıştır. Tez kataloğunda müzik alanında bu konuda yapılmış olan sadece bir tez bulunmaktadır. Sonuç olarak müzik terapi alanının lisans ve yüksek lisans öğrencilerine daha iyi tanıtılması, bu alanda yapılacak çalışmaların sayısının artırılması ve güzel sanatlar alanında da bu konuda çalışmalar yapılmasının teşvik edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Terapi, Lisansüstü, Müzik Terapi, Tez


INVESTIGATION OF POSTGRADUATE THESES RELATED TO MUSIC THERAPY IN TURKEY
 
This study was performed with the aim of investigation and classification the graduate studies was conducted about music therapy in Turkey, according to specific characteristics. The data of the research conducted with the descriptive method were obtained by scanning the thesis in the YÖK National Thesis Center. As a result of the screening, no thesis made until 2008 was found. It has been determined that there are a total of 33 theses on the relevant subject since 2008. It was determined that most of the theses (54.54%) were made in the field of health sciences. There is only one thesis on this subject in the field of Music in the YÖK website. As a result, it is recommended to introduce the field of music therapy to undergraduate and graduate students better, to increase the number of studies in this field and to encourage studies in the field of fine arts.

Keywords: Music, Therapy, Postgraduate, Music Therapy, Thesis


Detay

İÇERİK