TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 33  Alan: Din

Mehmet ATAŞ
ENTELEKTÜEL VE ENTELEKTÜEL LİDERLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Bu çalışmada entelektüellik kavramı, kavramın tarihsel süreç içerisindeki gelişimi, entelektüel ile aydın arasındaki farklar, entelektüel liderlik kavramı ve entelektüel liderliğin özellikleri incelenmiştir. Öncelikle entelektüel kavramının nasıl ortaya çıktığı ve tarihsel süreçteki dönüşümü inceledik. Entelektüel kavramının incelemesinden sonra, entelektüel liderlik tanımına eleştirel bir yaklaşım getirmek için entelektüelliğin tarihsel sürecini inceleyerek, entelektüel liderlik kavramının farklı açılardan ele alarak inceledik . Entelektüel liderliğin gerektirdiği özellikler incelenirken, entelektüellik perspektifinden yeni bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Entelektüel, Entelektüel Lider, Liderlik


AN APPRAISAL OF THE INTELLECTUAL AND INTELLECTUAL LEADERSHIP
 
In this study, the concept of intellectualism, the evolution of the concept through historical processes, the differences between intellectual and enlightened, the concept of intellectual leadership and the characteristics of intellectual leadership have been examined. First of all, the emergence of the concept of the intellectual was examined and then its transformation throughout historical processes was dealt with. After examining the concept of the intellectual, the concept of intellectual leadership was scrutinized from different angles by examining the historical process of intellectualness in order to bring a critical approach to the definition of intellectual leadership. While examining the necessary characteristics for intellectual leadership, we tried to provide a new perspective from the intellectual perspective.

Keywords: Intellectual, Intellectual Leader, Leadership


Detay

İÇERİK