TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 33  Alan: Müzik

Sevda GURBANALİYEVA
NİZAMİ GENCEVİ'NİN POETİK İRSİ AZERBAYCAN MÜZİĞİNİN ARAŞTIRILMASINDA DEĞERLİ BİR KAYNAK GİBİ
 
Azerbaycan büyük şairi ve mütefekkiri Nizami Ganjavi'nin eserleri, Doğu'nun, yaşadığı eski şehirlerden olan Gence de dahil olmak üzere tüm Azerbaycan'ın zengin müzik kültüründe somutlaşmıştır. 12. yüzyıl rönesansını ve o zamanın müzik kültürünü somutlaştıran büyük Azerbaycanlı şair ve düşünür Şeyh Nizami'nin olağanüstü hizmetlerinden biri, klasik şiirimizde müzik sağlama geleneğinin yaratılmasıdır. Nizami Ganjavi'nin müzikle ilgili ayrı bir yapıtı henüz bilinmiyor. Ancak müzik, eserlerinin tüm şiir dillerini kapsar. Müzik en popüler leitmotiflerden biridir. Şairin eserlerinin minyatürü de müzik aletlerinin ve müzik ziyafetlerinin tarifine harika bir yer verir. Nizami'nin müzik bağlantısı her ayrıntıda duyulur. Araştırma sonucunda Nizami`nin "Khamsa" eserinde her şiirinin kendine özgü müzik ve ses dünyasına sahip olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Nizami'nin şiirlerinde de bir bütün olarak müziğe ayrılmış sayfalar buluyoruz, ancak metnin zarif bükümü daha fazla veriliyor. Nizami Ganjavi'nin şiirleri "Sırların Hazinesi", "Khosrov ve Şirin", "Leyli ve Mecnun", "Yedi Güzel", "İskendername" , vokal ve enstrümantal müzik, saray ve halk müziği, askeri ve lirik müzik, dans müziği, müzik aletleri ve müzik icracıları, sözlü geleneğe, mugam, sınıflandırma ve daha fazlasına dayanan profesyonel müziğin estetik ve teorik sorunları, bu tür konular şiirsel olarak yorumlanır. 12. yüzyılın müziğini duyamıyor olsak da, o zamanın müzik kültürü hakkında bilgi bize bir bütün olarak müzik kültürünü düşünmek için bir temel sağlıyor.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Nizami, Gence, Müzik, Kültür


NİZAMİ GANJEV'S POET WORLD'S PREPARATION IN TRAINING AZERBAIJAN MUSIC ART
 
The works of the great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi are embodied in the musical culture of the Orient, the rich musical life of all Azerbaijan, including the ancient poet Ganja, where he lived and lived. One of the exceptional services of Sheikh Nizami, the great Azerbaijani poet and thinker, who embodied the 12th- century renaissance and the music culture of that time, is the creation of the tradition of providing music in our classical poetry. A separate musical work by Nizami Ganjavi is not yet known. However, music covers all the poetry languages of his works. Music is one of the most popular leitmotivs. The miniature of the poet's works also gives a great place to the recipe of musical instruments and musical feasts. Nizami's music connection is heard in every detail. As a result of the research, we can safely say that in Nizami's "Khamsa" each poem has its own world of music and sound. In Nizami's poems, we find pages devoted to music as a whole, but the elegant twist of the text is given more. Nizami Ganjavi's poems "Treasure of Secrets", "Khosrov and Şirin", "Leyli and Mecnun", "Seven Beauties", "İskendername", vocal and instrumental music, palace and folk music, military and lyrical music, dance music, music Aesthetic and theoretical problems of professional music based on instruments and music performers, oral tradition, mugam, classification and more, such topics are poetically interpreted. Although we cannot hear the music of the 12th century, information about the music culture of that time provides us with a basis for thinking about music culture as a whole.

Keywords: Azerbaijan, Nizami, Ganja, Music, Culture


Detay

İÇERİK