TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 32  Alan: Kamu Yönetimi

Alper BİLGİLİ, Sude SOLAKOĞLU
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI: AB İLERLEME RAPORLARINDA “ÇEVRE” POLİTİKALARININ ANALİZİ
 
Bu araştırmada, Avrupa Birliği ile uzun yıllar ekonomik ve siyasi ilişkileri bulunan Türkiye’de, Birliğe uyum sürecinde meydana gelen gelişmelerin çevre konusunda 1998-2018 yıllarındaki gidişatı incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için, Avrupa Birliği Komisyonu’nun, Türkiye’nin sunduğu bilgiler, Avrupa Parlamentosu raporları ve bazı uluslararası finans kurumlarının önerileri doğrultusunda yıllık olarak oluşturduğu ilerleme raporları, MAXQDA programı ile analiz edilmiştir. Bu analiz ile, Türkiye’nin çevre ile ilgili gelişmelere uyum sağlama sürecinde hangi konuların daha çok vurgulandığı, ne kadar ilerleme olduğu ve bu konuların çevre hukuku ilkeleriyle ilişkisi kapsamında Türkiye’nin çevre hukuku ilkelerini ne kadar benimsediği ölçülmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Hukuku İlkeleri, İlerleme Raporları, Çevre Politikası


THE EUROPEAN UNION AND ENVOIRONMENTAL POLICY IN TURKEY: EU's PROGRESS REPORT 'ENVIRONMENT' ANALYSIS OF POLICY
 
In this research, many years in the European Union and Turkey, which have economic and political relations, progress in the years 1998-2018 on environmental developments occurring in the process of adaptation to the Union was to be examined. To this end, the European Union Commission, the information provided by Turkey, the European Parliament, and reports by some international financial institutions generate progress reports on an annual basis in line with the recommendations, were analyzed by in MAXqda. With this analysis, Turkey is in the process of adaptation to environmental improvements which topics are the more stressed how much progress and that the scope of its relationship with environmental law principles in this issue how the principles of Turkey's environmental law adopted by is to be measured.

Keywords: Environment, Environmental Law Principles, Progress Reports, Environmental Policy


Detay

İÇERİK