TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 32  Alan: İktisat

Hülya ÇALIŞKAN KESİCİ
YUNANİSTAN EKONOMİSİNDE KRİZ VE KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ
 
Bu çalışmanın temel amacı Yunanistan ekonomisinin genel yapısı, yaşamakta olduğu ekonomik kriz ve küresel rekabet gücünü incelemektir. Yunanistan’ın 1990’larda ve 2000’lerde ihracat pazar paylarında önemli kayıplarla karşılaşması, cari işlemler dengesi açığı ve kamu kesimi açığının büyümesine yol açmıştır. Yunanistan’ın kamu sektörünün boyutunu artırması, vergi gelirlerinin kamu harcamalarına ayak uyduramaması ve borç seviyesinde büyük bir artışa neden olmuştur, bu koşullar altında iken 2008 mali krizinde kendini yeniden finanse etme ihtiyacı Yunanistan'ın krize daha hızlı girmesine yol açmıştır. Uluslararası baskıların da etkisiyle Yunanistan hükümet harcamalarını kısmaya, vergi kaçakçılığını azaltmaya, kamu hizmetlerini, sağlık hizmetlerini ve emeklilik sistemlerini elden geçirmeye, emek ve mal piyasalarında reform yapmaya çağıran bir kurtarma programını kabul etmiştir.Uygulanan ekonomi politikaları ve uluslararası mali anlaşmalarla Yunanistan ekonomisi kısmen toparlama eğilimine girebilmiştir. Yunanistan küresel rekabet gücü incelendiğinde Dünya Ekonomik Formu, Küresel Rekabet Gücü Raporuna göre 2009 yılı için Yunanistan ekonomisi küresel rekabet gücü sıralamasında 141 ülke arasında 59. sıradadır. Ülkede devam eden ekonomik durgunluk küresel rekabet gücünü de olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak, günümüzde küresel rekabetin değişen dinamiklerine ülkelerin ayak uydurması sürdürülebilir büyümeye ulaşmaları açısından büyük önem arz etmektedir. Yunanistan ekonomisi karşılaştığı büyük krize rağmen sahip olduğu güçlü yanları sayesinde bu krizin üzerinden gelmeye çalışmaktadır. Dolayısı ile ülkelerin küresel rekabet gücünün yüksek olması beklenmedik krizleri aşabilmeleri açısından da son derece büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan Ekonomisi, Küresel Rekabet Gücü, Ekonomi Politikası


THE CRISIS IN THE GREEK ECONOMY AND AN ANALYSIS OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS
 
The main purpose of this study is to examine the general structure of the Greek economy, the economic crisis of Greek economy experiencing and global competitiveness of Greek economy. Greece's significant losses in its export market shares in the 1990s and 2000s caused the current account balance and public sector deficit to grow. The increase in the size of the public sector of Greece, the inability of tax revenues to keep pace with public expenditures and a large increase in the level of debt, under these conditions, the need to refinance itself in the 2008 financial crisis led Greece to enter the crisis faster. Under the influence of international pressures, Greece adopted a recovery program urging to cut government spending, reduce tax evasion, overhaul public services, health services and pension systems, and reform labor and goods markets. With the applied economic policies and international financial agreements, the Greek economy was able to partially recover. When the global competitiveness of Greece is examined, according to the World Economic Forum, Global Competitiveness Report, the Greek economy for 2009 ranks 59th among 141 countries in the global competitiveness ranking. The ongoing economic stagnation in the country also adversely affects the global competitiveness. As a result, it is of great importance for countries to keep up with the changing dynamics of global competition in terms of achieving sustainable growth. Despite the great crisis, the Greek economy is trying to overcome this crisis thanks to its strengths. Therefore, the high global competitiveness of countries is of great importance in terms of overcoming unexpected crises.

Keywords: Greek Economy, Global Competitiveness, Economic Policy


Detay

İÇERİK