TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 31  Alan: İktisat

Yılmaz BAYAR, Seher UYSAL
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK, KURUMSAL, POLİTİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ
 
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 1980’li yıllardan itibaren artmaya başlamış ve özellikle gelişmekte olan ülkeler ile yükselen piyasa ekonomileri için önemli bir yatırım ve teknoloji transfer kaynağı olmuştur. Birçok ülke doğrudan yabancı sermaye girişlerinin olumlu ekonomik etkilerini dikkate alarak kurumsal ve ekonomik araçları kullanarak doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicilerine ilişkin literatür gözden geçirilerek, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik, kurumsal, politik, sosyal ve kültürel belirleyicileri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Etkenler, Kurumsal Etkenler, Politik Etkenler, Sosyal Etkenler, Kültürel Etkenler, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları


ECONOMIC, INSTITUTIONAL, POLITICAL, SOCIAL AND CULTURAL DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
 
Foreign direct investments have begun to increase as of 1980s and become an important source of investment and technological transfer especially for developing countries and emerging economies. Many countries have tried to attract foreign direct investments through institutional and economic instruments considering the positive effects of foreign direct investments. This study reviews the related literature about the determinants of foreign direct investment inflows and presents the economic, institutional, political, social and cultural determinants of foreign direct investments.

Keywords: Economic Factors, Instituional Factors, Political Factors, Social Factors, Cultural Factors, Foreign Direct Investments


Detay

İÇERİK