TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 31  Alan: İktisat

İzzettin ULUSOY
CARİ İŞLEMLER AÇIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
 
1980’li yıllardan sonra bütün dünyada artan hızla görülmekte olan küreselleşme olgusu ve yaygınlaşan neoliberal ekonomik politikalarla birlikte bütün ülkelerde ekonominin dışa açılması teşvik edilmiş ve ülkeler arası mal ve hizmet ticaretinde önemli oranda yükselişler görülmüştür. Bu dönemde özellikle gelişmekte olan ülkelerin dışa açık ekonomilerinde cari açık sorunu önemli bir ekonomik kriz göstergesi olarak gündeme gelmiştir. Cari açık sorunu ve bu sorunun sürdürülebilir olup olmadığı önemli çalışmalara konu olmuş ve bu konuda önemli bir literatür oluşmuştur. Ülkemiz açısından da 1980’li yıllardan sonra ortaya konan serbestleşme politikaları çerçevesinde dışa açık ekonomik gelişme teşvik edilmiştir. Dışa açık ekonominin teşvik edildiği bu dönemde Türk ekonomisinde cari açık artış göstermiş ve özellikle 1990 ve sonrası dönem için ortaya çıkan ekonomik krizlerde de bir sorun olarak başat rol oynamıştır. 2000 ve 2019 yılları arası Türk ekonomisi açısından değerlendirildiğinde büyüme oranlarının yüksek olduğu yıllarda cari açığın da yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Sürdürülebilirlik, Ödemler Dengesi, Dış Ticaret


CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND SUSTAINABILITY
 
With the phenomenon of globalization increasing rapidly all over the world after the 1980s and widespread neoliberal economic policies, the opening up of the economy to all countries was encouraged and there was a significant increase in the trade of goods and services between countries. In this period, the current account deficit problem emerged as an important indicator of an economic crisis, especially in the open economy of developing countries. The current account deficit and whether this problem is sustainable has been the subject of important studies and an important literature has been created in this regard. Within the framework of liberalization policies introduced after 1980s for our country, open economic development was encouraged. In this period when the open economy was encouraged, the current account deficit increased in the Turkish economy and played a major role as a problem especially in the economic crises that emerged in the 1990s and beyond. Between 2000 and 2019, it was observed that the current account deficit was high in the years when the growth rates were high.

Keywords: Current Account Deficit, Sustainability, Balance of Payments, Foreign Trade


Detay

İÇERİK