TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 31  Alan: İşletme

Yıldırım Ercan ÇALIŞ, İbrahim GEREKLİ
HALKA AÇIK ENERJİ FİRMALARININ FİNANSAL ORANLARININ BORSA PERFORMANSINA OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Bu çalışmada enerji firmalarının finansal oranları ve borsa kapanış fiyatları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada enerji sektöründe faaliyet gösteren başlıca 10 firmanın finansal raporları incelenmiştir. Bu firmaların nakit oranı, cari oran, piyasa değeri/defter değeri, net kâr marjı, hisse başına kâr, aktif devir hızı, kısa vadeli borç/aktif oranı, kısa vadeli finansal borç/ toplam borç, öz sermaye karlılığı ve brüt esas faaliyet kâr marjı oranları hesaplanmıştır. Hesaplanan bu oranlar ile borsa kapanış fiyatları arasında önce uç değeler dikkate alınmıştır ve daha sonra uç değerler çıkarılarak korelasyon analizi yapılmıştır. Son olarak ulaşılan sonuçlarla Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizine göre; hisse başına kâr, aktif devir hızı, kısa vade borç/aktif, kısa vadeli finansal borç/kısa vade borç ve özsermaye karlılığı oranları ile borsa kapanış fiyatları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmektedir. Fakat nakit oran, cari oran, piyasa değeri/defter değeri, net kâr marjı ve brüt faaliyet kâr marjı oranları ile borsa kapanış değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Granger nedensellik analizine göre ise anlamlı bir sonuç olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Firmaları, Finansal Oranlar, Performans, Kapanış Fiyatları


A STUDY ON EFFECTS OF FINANCIAL RATIO OF PUBLICLY-TRADED ENERGY COMPANIES ON STOCK MARKET PERFORMANCE
 
In this work, the relationship between the financial ratios and the closing prices of the stock market is examined of the energy companies. In this work, the financial reports were examined of 10 firms operating in the energy sector. The ratios of these firms are calculated as cash ratio, current ratio, market value/book value, net profit margin, profit per share, active turnover rate, short term debt/asset ratio, short term financial debt / total debt, equity capital and gross main activity profit margin. Between these calculated rates and the closing prices of the stock, firstly the extreme values were taken into consideration and then the correlation values were analyzed by removing the extreme values. Finally, Granger causality analysis was conducted. results achieved. According to the correlation analysis; There is a significant relationship between the share price per share, short-term debt / short-term debt, short-term debt / short-term debt and return on equity. However, no significant relationship was found between the cash ratio, current ratio, market value / book value, net profit margin and gross operating profit margin ratios and stock market closure values. According to Granger causality analysis, it was found that there was no significant result.

Keywords: Energy Firms, Financial Ratios, Performance, Closing Prices


Detay

İÇERİK