TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 31  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Gülsemin HAZER
GÖÇ ROMANINDA KARNAVALESK UNSURLAR
 
Azerbaycanlı yazar Mevlüt Süleymanlı’nın kaleme aldığı Göç (Köç) romanı; soykırıma uğramamak için önce doğuya sonra da geldikleri yerler olan ata topraklarına doğru göç eden ve nihayet ata topraklarına yerleşen bir soyun, uzun tarihini, soyun önemli kişilerinin hayatlarına odaklanarak anlatır. Bu çalışmada, Göç romanı Mikhail Bahtin’in karnaval kuramı bağlamında incelenmiştir. Anlatının merkezine bir soyun nesiller boyunca öne çıkan kişilerinin konulmuş olması, klasik roman akışını bozduğu gibi, romanda farklı seslerin duyulmasına da imkân verir. Anlatı örgüsünü oluşturan dramatik aksiyon boyunca, göçerlikten yerleşik hayata geçen Karakellelerin efsanevi tarihlerinde olağandışı kabul edilebilecek birçok olay yaşanır. Kurmaca kişilerin yaratılıştan getirdikleri tuhaf huy ve davranışları kadar, yaşadıkları gerçeküstü olaylar da metne yer yer masalsı, mitolojik bir gerçeklik katar. Düşler, büyüler ve olağanüstülükler içinde akan hayat çok renkli bir dünyayı romana taşır. Anlatı örgüsündeki çoğulluk ve karmaşayla Göç, Mikhail Bahtin’in karnavalesk roman için belirlediği çoğu özelliği bünyesinde taşımaktadır. Ölüm/doğum/yenilenme, delilik/akıllılık gibi karşıtlıkları ve düğün, şölen, grotesk beden gibi imgeleri kullanan roman bu bakımdan karnavalesk bir roman olarak değerlendirilebilir. Ayrıca romanda farklı bir gerçeklik algısının kullanılmış olması da anlatının karnavalesk bir yapı taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, hem eserin kurgulanmasında yazarı yukarıda söz konusu edilen unsurlara yönlendiren nedenler ortaya konulmaya hem de halk kültürü ve gerçeklik anlayışından yararlanan eserde yer aldığını düşündüğümüz karnavalesk unsurlar belirlenip incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Karnavalesk Roman, Diyaloji, Grotesk Gerçeklik, Grotesk Beden


CARNIVALESQUE ELEMENTS IN THE GÖÇ NOVEL
 
Azerbaijani writer Mevlüt Süleymanlı's Göç (Migrations) novel, tells long history of Karakelle generation and focus important people's life of this generation. In this work, the migration novel was examined ın the context of Mikhail Bahtin 's carnival theory. A generation's important people placed at the center of the narrative. This situation is quashed the flow of classic novel but it allows to hear different sounds ın the novel. Throughout the dramatic action that is constituent narrative pattern, experienced many unusual events in Karakelleler's mythical history who are changed to resident life from nomadism. The fictional people's strange habit and behaviours that from creation and the surreal events, add fairytale and a mythological reality. The life that is continued in dreams, spells and hugenessses, transport a multicolored world to the novel. With the plurality and complexity in narrative pattern the Göç (Migration), is carried on site many features that Mikhail Bahtin determined for carnivalesque novel. This novel was used oppositions like death/birth/regeneration, madness/ wisdom and imageries like wedding/ feast. From this point the novel can be appreciated as a carnivalesque novel. Also, ın the novel was used a different perception of reality. In this respect the novel is acceptable as a carnivalesque novel.

Keywords: Göç, Carnivalesque Novel, Dialogy, Grotesque Reality, Grotesque Body


Detay

İÇERİK