TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 31  Alan: İktisat

Burcu KILINÇ SAVRUL, Melih KAYNAK
SEKTÖREL İHRACATIN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
 
Çalışmada Türkiye'deki yedi sektör temel alınarak 1994-2017 yılları arasında ihracat ve istihdam arasındaki ilişki incelenmiştir. İhracat ile istihdam arasındaki pozitif ilişki göz önüne alınmış ve tüm bu durumlar Türkiye için değerlendirilmiştir. Bu çerçevede çalışmada ihracata dayalı büyüme modelinde sektörel ihracatın, istihdama etkisi araştırılmıştır. 1980-1994 yılları arası verilerin eksikliği nedeniyle bu yıllar teorik olarak ele alınmıştır. Çalışmanın devamında 1994-2017 yılları için yedi sektöre yönelik “Tarım Ormancılık ve Balıkçılık, Madencilik ve Taş Ocakçılığı, İmalat Sanayi, Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler, Gayrimenkul ve Bayındırlık İşleri, Toptan ve Perakende Ticaret, Elektrik Gaz ve Su sektörlerinde” ihracatın istihdam üzerindeki ilişkisinin tespiti hedeflenmiştir. Çalışmada panel veri analizi uygulanmış ve ilk safhada homojenlik testinin yapılmış, ardından yatay kesit bağımsızlığı test edilmiştir. Durağanlık için birinci nesil ve ikinci nesil durağanlık testleri yapılmıştır. İleriki safhada, Carrion-i Sivestre vd.(2005) panknass yapısal kırılmalı birim kök testi vasıtasıyla yapısal kırılmalar dikkate alınarak durağanlık test uygulanmıştır. Birinci mertebe fark için değişkenlerin durağan olduğu belirlenmiştir. Basher ve Westerlund (2009) testi kullanılarak çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi uygulanarak, uzun dönem eşbütünleşme katsayı öngörüleri Tam Değiştirilmiş En Küçük Kareler metoduyla hayata geçirilmiştir. Uzun dönem katsayıların tahmini ile ihracat ve istihdam arasında uzun dönem ilişkisi tespit edilmiştir.Kısa dönem ilişkisi ise kısa dönem analizi:hata düzeltme modeli ile test edilmiş ve kısa dönemde ihracat ve istihdam arasında 0.175 uzun dönemde 0.185 etki katsayısı belirlenmiştir ve kısa dönemde her yıl %36,4’lük sapma ortadan kalkarak uzun dönemde iki değişken dengeye gelmektedir. Çalışmanın son safhasında seriler arasındaki nedensellik Dumitrescu ve Hurlin (2012) Nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir ve ihracattan istihdama tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İhracat, İstihdam, İhracat Dayalı Büyüme, Panel Veri Analizi


THE EFFECT OF SECTORAL EXPORT ON EMPLOYMENT PANEL DATA ANALYSIS FOR TURKEY
 
In this study the relationship between exports and employment in the sector based on seven years of 1994-2017 were examined for Turkey, considered positive relationship between employment and exports and all these cases were evaluated for Turkey. In this context, the effect of sectoral exports on employment in export-driven growth model was investigated. Due to the lack of data between 1980 and 1994, these years were the oretically discussed. In the continuation of the study, the relationship between exports on employment in “Agriculture, Forestry and Fisheries, Mining and Quarrying, Manufacturing Industry, Social, Social and Personal Services, Real Estate and Public Works, Wholesale and Retail Trade, Electric Gas and Water sectors” for seven sectors between 1994-2017 detection is targeted. In this study, panel data analysis was performed and homogeneity test was performed in the first stage and then the independence of the horizontal section was tested. First and second generation stasis tests were performed for stasis. In the later stage, Carrion-i Sivestre et al. It was determined that the variables were stationary for the first order difference. Basher and Westerlund (2009) test using multiple structural fracture cointegration analysis, long-term cointegration coefficient predictions were implemented with the Fully Modified Least Squares method. The long-term relationship between the estimation of long-term coefficients and export and employment was determined. The short-run relationship was tested with the short-term analysis: error correction model and 0.175 effect coefficient was determined between export and employment in the short run and 0.185 in the long run, and 36.4% deviation was eliminated each year in the short run and the two variables came to equilibrium in the long run. In the last phase of the study, causality between the series Dumitrescu and Hurlin (2012) Causality analysis was performed and a one-way causality relationship from export to employment was determined.

Keywords: Export, Employment, Export Oriented Growth, Panel Data Analysis


Detay

İÇERİK