TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 30  Alan: İktisat

İzzettin ULUSOY
AR-GE HARCAMALARININ GENÇ İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
 
Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen teknolojik ilerlemeler hem çıktı miktarı hem de işsizlik oranları üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir. Ancak, Ar-Ge alanındaki çalışmaların işsizlik üzerindeki etkileri konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde yatırımların yetersizliği odaklı genç işsizlik problemi önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Ar-Ge yatırımlarında kaydedilen artış, inovasyona pozitif katkıda bulunarak firmaların başarısını artırmasını mümkün kılacaktır. Firmaların başarısı, genellikle sağladığı kar seviyesiyle ilişkilendirilmektedir, karlılığını artıran firmalar, ölçeklerini büyütmek suretiyle karını en yüksek düzeye çıkarma temayülünde olacaktır. Bu çerçevede, istihdam imkanlarının artması, işsizliğin düşmesinde etkili olabilir. Ar-Ge yatırımlarının teknolojinin dolaylı olarak istihdam üstündeki olumlu etkisi bir çok araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, 2009-2019 dönemi için BRICS-T ülkeleri açısından Ar-Ge harcamaları ve gençlerin işsizlik oranı uzun ve kısa dönem ilişkisinin panel eşbütünleşme analizi yardımıyla belirlenmesidir. Analiz sonucunda, Ar-Ge harcamaları genç işsizlik oranını uzun dönemde %3.9 azaltırken, kısa dönemde %2.1 azaltıcı etkiye sahiptir. Ayrıca, Ar-Ge harcamalarından genç işsizlik oranına doğru tek yönlü nedensellik belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcamaları, Genç İşsizlik, Panel Eşbütünleşme, Panel Nedensellik Analizi


THE EFFECT OF R&D EXPENDITURES ON YOUTH UNEMPLOYMENT: THE EXAMPLE OF BRICS-T COUNTRIES
 
Technological advances made as a result of R&D activities have significant effects on both the amount of output and unemployment rates. However, there are different approaches to the effects of studies in the field of R&D on unemployment. Especially in developing countries, the youth unemployment problem focusing on the insufficiency of investments continues as an important problem. The increase in R&D investments will be able to increase the success rate of the enterprises by contributing positively to the innovation process. The success rate of businesses is largely associated with the level of profit it receives, and businesses that increase their dividends will tend to maximize profits by increasing their scales. Hence, increasing employment opportunities may be effective in decreasing unemployment rates. In other terms, the positive effect of technology on indirect employment has been revealed by many researchers. The aim of this study is to determine the long and short term relationship between R&D expenditures and young unemployment rate for BRICS-T countries for the period 2009-2019 with the help of panel cointegration analysis. As a result of the analysis, R&D expenditures have reduced youth unemployment rate by 3.9% in the long term and 2.1% in the short term. In addition, one-way causality was determined from R&D expenditures to youth unemployment rate.

Keywords: R&D Expenditures, Youth Unemployment, Panel Cointegration Analysis, Panel Causality Analysis


Detay

İÇERİK