TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 30  Alan: İşletme

Yıldırım Ercan Çalış, Mehmet Zafer TAŞÇI
SİGORTA ŞİRKETLERİNDE PERFORMANS ANALİZİ: BIST SİGORTA ENDEKSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
 
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Sigorta Endeksi’nde işlem gören sigorta şirketlerinin finansal performansının çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden SD (Standard Deviation) ve TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) teknikleriyle değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışmada sigorta endekste yer alan 6 sigorta şirketinin 2015-2018 yıllarını kapsayan dönemine ilişkin verileri kullanılmıştır. SD-TOPSIS bütünleşik modeli için seçilen performans kriterleri sırasıyla kazanılmış brüt prim, gerçekleşen brüt hasar, toplam aktif, toplam borç, özkaynak, vergi öncesi kar, piyasa değeri ve piyasa katma değeri'dir. BIST sigorta şirketlerinin finansal performansının değerlendirilmesinde SD ve TOPSIS yöntemlerinin birlikte ilk kez kullanıldığı bu çalışmada, SD tekniğiyle seçilen performans kriterlerin öncelik ağırlıkları hesaplanmış, TOPSIS yöntemi ile de sigorta şirketleri performans açısından sıralanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre tüm yıllarda en iyi finansal performansı gösteren şirket Güneş Sigorta şirketidir.

Anahtar Kelimeler: Sigorta Şirketleri, Performans Analizi, SD, TOPSIS


PERFORMANCE ANALYSIS IN INSURANCE COMPANIES: AN APPLICATION FOR BIST INSURANCE INDEX
 
The aim of this study is to evaluate the financial performance of the insurance companies traded on the Borsa Istanbul Insurance Index with SD (Standard Deviation) and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) techniques.For this purpose, the data of six insurance companies in the insurance index for the period covering 2015-2018 are used.Performance criteria selected for SD-TOPSIS integrated model are earned gross premium, realized gross loss, total assets, total debt, equity, profit before tax, market value and market value added.In this study, in which the SD and TOPSIS methods are used for the first time to evaluate the financial performance of BIST insurance companies, the priority weights of the performance criteria selected with the SD technique are calculated, and the insurance companies are ranked in terms of performance with the TOPSIS method.According to the results of the study, the company showing the best financial performance in all years is Güneş Sigorta.

Keywords: Insurance Companies, Performance Analysis, SD, TOPSIS


Detay

İÇERİK