TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 30  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Muhammed Gani ŞAHİNOĞLU
ŞÜKRÜ TUNAR’IN NİHAVEND MAKAMINDAKİ KLARNET TAKSİM İCRÂSININ ANALİZİ
 
Türk mûsikîsi tarihinin 20. yüzyılında bestekârlığı ve klarnet icrâcılığı bakımından önemli bir yeri olan Şükrü Tunar (1907-1962), dönemin önemli mûsikîşinâslarından nazariyat dersleri almış ve Türk mûsikîsi klarnet tavrını ilk ortaya koyan isim olmuştur. Türkiye radyolarının ilk klarnet icrâcısı olan Tunar, kendine özgü icrâsı ile sonrasında gelen klarnet icrâcılarını teknik ve tavır özellikleri bakımından etkileyip yol göstermiş, günümüzde ekol olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada, Şükrü Tunar’ın Nihavend Klarnet Taksim icrâsının notaya alınıp teknik ve tavır özellikleri tespit edilerek analiz yapılması amaçlanmaktadır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. İcrâ edilen Nihavend taksim çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, Şükrü Tunar’ın icrâ özellikleri süsleme teknikleri, üfleme teknikleri ve müzikal ifade unsurları analiz edilmiştir. Çalışmada, ulaşılan bulgular doğrultusunda Şükrü Tunar’ın icrâ tavrı, klarnet icrâcılarının kullanımına sunulmak maksadı ile müşahhas bir şekilde çalışılmıştır. Türk mûsikîsi klarnet icrâsı için büyük öneme sahip tavır kazanımının gerçekleştirilebilmesi için icrâcılar tarafından Şükrü Tunar’ın sıklıkla dinlenilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Mûsikîsi, Şükrü Tunar, Klarnet, Nihavend, Taksim, İcrâ analizi


AN ANALYSIS OF ŞÜKRÜ TUNAR’S CLARINET TAKSİM PERFORMANCE IN NIHAVEND MAQAM
 
Şükrü Tunar (1907-1962), who had an important place in the 20th century of Turkish music history in terms of composing and clarinet performance, took theoretical lessons from the important musicians of the period and was the first to reveal the Turkish music clarinet style. Being the first clarinet performer of Turkey’s radios, Tunar, with his unique performance, influenced the clarinet performers who came after him in terms of his technique and style characteristics and has been accepted as a school today. In this study, it is aimed to analyze the performance of Nihavend Clarinet Taksim by Şükrü Tunar by notating it and by determining its technical and style characteristics. Descriptive survey model was used in the study. The performed Nihavend Taksim constitutes the sample of the study. Accordingly, the performance characteristics, ornamentation techniques, blowing techniques and musical expression elements of Şükrü Tunar have been analyzed. In the study, in accordance with the findings reached, Şükrü Tunar's performance style has been studied in a concrete way in order to present it to the use of clarinet performers. Sukru Tunar was recommended to be listened frequently by the performers in order to acquire style which is of great importance for Turkish music clarinet performance.

Keywords: Turkish music, Şükrü Tunar, clarinet, Nihavend, Taksim, performance analysis


Detay

İÇERİK