TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 30  Alan: İktisat

Burcu KILINÇ SAVRUL, Destegül HAZAR
TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ KADIN İSTİHDAMINA ETKİSİNE DAİR EKONOMETRİK ANALİZ
 
Çalışmada ele alınan ana makroekonomik değişken olan yabancı doğrudan yatırımlar ülkelerin gelişmesi için gerekli bir değişkendir. Doğrudan yatırımın gerçekleşmiş olduğu ülkelerde sadece mali destek sağlanmaz aynı zamanda AR-GE, organizasyon yapısının da ülkeye gelmesi söz konusu olmaktadır. Yatırımı gerçekleştiren ülke, ev sahibi ülkenin istihdamında da olumlu bir katkı sağlamaktadır. Ancak kimi zaman, fabrikaların el değiştirmesi yoluyla yapılan bir yatırım, istihdamda herhangi olumlu bir etki yaratmamaktadır. Doğrudan yatırım, Türkiye açısından değerlendirildiğinde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yabancı sermayenin ülkeye gelmesiyle yatırımda bulunması gerekliliği ön plana çıkmasına rağmen istenilen netice elde edilememiştir. Son yıllarda ise, yatırım ortamını sağlayan yabancı yatırımcı faaliyetini gerçekleştirmek için zararın minimum düzeyde faaliyetini gerçekleştirecek ortamı yakalamış ve ülkeye gelen yabancı sermayeli firma sayısında ilk dönemlere göre artış gerçekleşmiştir. Çalışmada doğrudan yabancı sermeye yatırımlarının kadın istihdamına etkisi incelenmiştir. Yapılan eşbütünleşme analizi sonucu, doğrudan yabancı sermaye yatırımları istihdamı kısa dönemde 0.001 düzeyinde uzun dönemde ise 0.003 düzeyinde etkilemektedir. DYY girişi artış gösterdiğinde, kısa dönemde gözle görülür bir etki olmamakla birlikte uzun dönemde ise etkinin derecesi büyümektedir. Doğrudan yabancı sermaye değişkeni ve kadın istihdam oran değişkeni arasında yapılan çalışmada pozitif yönlü bir korelasyon kurulmuştur. Granger nedensellik testi sonucunda DYY değişkeni KISOR değişkeninin Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır ancak KISOR değişkenin DYY değişkeninin Granger nedeni olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç itibariyle DYY→KISOR tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı, AR-GE, Kadın İstihdamı, Eşbütünleşme analizi.


ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON WOMEN'S EMPLOYMENT IN TURKEY
 
Foreign direct investment, which is the main macro economic variable discussed in the study, is a necessary variable for the development of countries. In the countries where direct investment is realized, not only financial support is provided, but also the organization structure of R & D and the country is in question. The investor country also makes a positive contribution to the employment of the host country. Sometimes, however, an investment through the change of factories does not have any positive effect on employment. Direct investment is evaluated in terms of Turkey that the presence of foreign capital investment into the country in the first years of the Republic, although there quirement to obtain the desired result has not come to the fore. In recent years, in order to realize the investment environment, the foreign investor has achieved the environment that will carry out the activity of the loss at the minimum level and the number of foreign capital companies coming to the country has increased compared to the first periods. In this study, the effect of foreign direct investment on female employment was examined. As a result of the cointegration analysis, foreign direct investment affects employment in the short term as 0.001 and in the long term as 0.003. When FDI inflows increase, there is no visible effect in the short term, but the degree of impact increases in the long term. In the study conducted between the direct foreign capital variable and the female employment rate variable, a positive correlation was established. As a result of Granger causality test, it was concluded that FDI variable KISOR variable is Granger cause, but it is concluded that FDI variable is not Granger cause. As a result, FDI → KISOR is a one-way causality relationship.

Keywords: Direct Foreıgn Invesment, R&D, Female Employment, Cointegration analysis


Detay

İÇERİK