TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 29  Alan: İktisat

Yahya Can DURA
EKONOMİK BÜYÜMEDE KURUMLARIN ROLÜ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
 
Son yıllarda büyümenin kaynaklarının ne olduğuna ilişkin yoğun akademik tartışmalar yaşanmaktadır. Bu noktada klasik büyüme teorilerinin yetersizliği ve toplumlar arasında çok farklı gelişmişlik seviyelerinin bulunması iktisatçıları gözlerini kurum kavramına çevirmesine neden olmuştur. Ekonomik büyümede kurumların rolünün ne olduğu konusu özellikle 1990’lı yıllarda başlayan birçok akademik çalışmayla incelemeye alınmıştır. Bu çalışmada 23 yıllık bir dönemde (1995-2017) kurumların ekonomik büyümedeki etkisini farklı parametre ve yöntemlerle analiz eden 61 farklı akademik çalışmanın sonuçları, teorik çerçeve içerisinde ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurum, Ekonomik Büyüme, Kurumsal Parametreler, Kurumsal İktisat, Yeni Büyüme Teorileri


THE ROLE OF INSTITUTIONS IN ECONOMIC GROWTH: A LITERATURE REVIEW
 
There has been intense academic debate over what growth sources have been in recent years. At this point, the inadequacy of classical growth theories and the very different levels of development among societies caused economists to turn their eyes to the concept of institution. The issue of the role of institutions in economic growth has been explored with many academic studies, especially starting in the 1990s. In this study, the results of 61 different academic studies that analyze the impact of institutions on economic growth over a 23-year period (1995-2017) with different parameters and methods are analyzed in detail within the theoretical framework.

Keywords: Institution, Economic Growth, Institutional Parameters, Institutional Economics, New Growth Theories


Detay

İÇERİK