TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 29  Alan: İşletme

Enes Malik ÜNAL, Hicabi ERSOY
TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKALARININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 
Şirketlerin yıl içerisinde elde ettikleri karın ortaklarına dağıtılması kararı, dağıtılacak ise ne kadarının dağıtılıp ne kadarının şirketin bünyesinde tutulacağı ve dağıtımın hangi yöntemle yapılacağı temettü dağıtım politikaları olarak tanımlanmaktadır. Şirketlerin temettü dağıtım politikalarını belirlerken izlediği stratejiler, şirketin performansı üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı BIST Temettü 25 Endeksi kapsamında yer alan 25 şirketin temettü dağıtım politikalarının finansal performansa etkisinin incelenmesidir. Uygulama dönemi 2009-2018 yılları arasındaki 10 yılı baz almaktadır. Çalışmada panel regresyon analizi yöntemi uygulanmıştır. Şirketlerin finansal performansının analizi için özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı değişkenleri kullanılmıştır. Şirketlerin temettü dağıtım politikaları olarak, temettü dağıtıp dağıtmadığı ve temettü dağıtım oranı değişkenleri kullanılmıştır. Finansal performansa etkisinin olabileceği düşünüldüğünden çalışmanın modeline şirketlerin toplam varlıkları ve kaldıraç oranı da dahil edilmiştir. Uygulanan panel regresyon analizi çalışması sonucunda; temettü dağıtım oranı ile özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı pozitif yönde anlamlı ilişkili, kaldıraç oranı ile özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı negatif yönde anlamlı ilişkili, firma büyüklüğü ile özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı pozitif yönde anlamlı ilişkili, temettü dağıtımının ise özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı üzerinde olumlu ve arttırıcı bir etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Temettü Dağıtım Politikası, Finansal Performans, Temettü Dağıtım Oranı, BİST Temettü 25 Endeksi, Kar Payı Ödemesi, Panel Regresyon


THE EFFECT OF DIVIDEND DISTRIBUTION POLICIES ON FINANCIAL PERFORMANCE: AN APPLICATION ON BIST DIVIDEND 25 INDEX
 
The decision of the companies to distribute profit to their partners during the year, how much of them will be distributed and how much will be kept within the company, and the method of distribution is defined as dividend distribution policies. The strategies that companies follow while determining their dividend distribution policies have an impact on the company's performance. The aim of this study is to analyze the effect of dividend distribution policies of 25 companies within the scope of BIST Dividend 25 Index on financial performance. The implementation period is based on the 10 years between 2009-2018. In the study, panel regression analysis method was implemented. Equity profitability and asset profitability variables were used to analyze the financial performance of companies. As the dividend distribution policies of companies, whether the dividends are distributed or not and the dividend payout ratio variables are used. Since it is thought to have an impact on financial performance, the total assets and leverage ratio of the companies are also included in the model of the study. As a result of the applied panel regression analysis; it has been determined that dividend payout ratio and equity profitability and asset profitability are singnificant and positively related, leverage ratio and equity profitability and asset profitability are singnificant and negatively related, firm size and equity profitability and asset profitability are significant and positively related, and that there is a positive and enhancing effect on the equity profitability and asset profitability of dividend distribution.

Keywords: Dividend Distribution Policy, Financial Performance, Dividend Payout Ratio, BIST Dividend 25 Index, Dividend Payment, Panel Regression


Detay

İÇERİK