TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 29  Alan: İşletme

Gökçe TEKİN TURHAN
FİNANSAL GELİŞMENİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürülmesi ülkelerin temel ekonomik hedeflerinden biridir. Finansal gelişme ve doğrudan yabancı yatırımlar bu hedefin gerçekleşmesine katkı sağlayan önemli kavramlardır. Ekonomik büyümenin en önemli kaynağını oluşturan tasarrufların oluşturulması ve düzeyinin artırılabilmesi için gelişmiş bir finansal sistemin varlığına ihtiyaç vardır. Finansal sistemin gelişmesi ayrıca ülkenin içselleştirme kapasitesini hızlandırmakta, kaynakların verimli şekilde tahsisini gerçekleştirmekte ve ülkedeki doğrudan yabancı yatırım işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Böylece, gelişen finansal sistemler bir taraftan iç tasarrufları artırarak, diğer taraftan da doğrudan yabancı yatırımların girişini kolaylaştırarak ekonomik büyüme sürecine katkıda bulunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan Türkiye’ye yönelik, finansal gelişmişlik göstergelerinden; M2/GSYİH, özel sektör kredileri/GSYİH, borsa kapitalizasyon oranı ve dışa açıklık oranı değişkenlerinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde kısa ve uzun dönem ilişkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, [2000.Q1-2019.Q4] çeyrek dönem verileri için yapılan Johansen eşbütünleşme analizi sonucunda uzun dönem ilişki ve hata düzeltme modeli sonucunda kısa dönemli ilişki belirlenmiştir. Borsa kapitalizasyon oranı dışında, diğer bağımsız değişkenler doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkiye sahiptir. Yüksek etkili değişkenin M2/GSYİH ve düşük etkili değişkenin dışa açıklık oranı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Eşbütünleşme Analizi, Nedensellik Analizi


THE EFFECT OF FINANCIAL DEVELOPMENT ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT: A CASE OF TURKEY
 
Achieving and sustaining economic growth is one of the main economic goals of countries. Financial development and foreign direct investments are principal concepts that contribute to the realization of this goal. The existence of an advanced financial system is needed in order to create and increase the level of savings that constitute the most important source of economic growth. The development of a financial system also accelerates a country's internalization capacity, ensuring efficient allocation of resources and easing in foreign direct investment transactions. Thus, developing financial systems contribute to the economic growth process by increasing domestic savings and facilitating the inflow of foreign direct investments. The aim of this study is to demonstrate the short-and long-term relationships between M2/GDP, private sector loans/GDP, stock market capitalization rate and openness rate variables for developing Turkey. To this end, [2000.Q1-2019.Q4] the Johansen cointegration analysis for the quarter data determined the long-term relationship and the short-term relationship as a result of the vector error correction model. Apart from the stock market capitalization rate, other arguments have a positive effect on foreign direct investments. It was determined that the high-impact variable is M2/GDP and the low-impact variable is the openness rate variable.

Keywords: Financial Development, Foreign Direct Investment, Cointegration Analysis, Causality Analysis


Detay

İÇERİK