TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 29  Alan: İktisat

Yunus BUDAK
KAMU YARDIMLARINA YOKSULLUK- SOSYAL DIŞLANMA PENCERESINDEN BAKMAK: BİR SAHA ARAŞTIRMASI
 
Kamu yardımları sosyal devlet olma vasfının en önemli araçlarındandır. Bu yardımlar genellikle dezavantajlı gruplar üzerinden bir etkiye sahiptir. Özellikle yardımların yoksul bireyler üzerinde tesiri ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte yoksul olup kamudan nakdi yardım alanların bu süreçte toplum tarafından dışlanıp dışlanmadıkları konuyu daha da önemli kılmıştır. Dezavantajlı bireyler ile nitel araştırma tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Nitel araştırmada önemli veri toplama tekniği kabul edilen görüşme ile sosyal yardım alanlar ile görüşmeler yapılmıştır. Bu bireylere aldıkları sosyal yardımların yoksulluk-sosyal dışlanma ile ilgili genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Yardımları, Yoksulluk, Sosyal Dışlanma


VIEWING TO PUBLIC ASSISTANCE BY PERSPECTIVE OF POVERTY-SOCIAL EXCLUSION: A FIELD RESEARCH
 
Public benefits are one of the most important tools of social state. These benefits usually have an impact on disadvantaged groups. It reveals how effective aid is, especially on poor individuals. However, it made it even more important whether those who were poor and receiving cash from the public were excluded by the society in this process. Data were obtained using qualitative research technique with disadvantaged individuals. Qualitative research accepted the important data collection technique by interviewing those who receive social assistance interviews.A general framework for poverty-social exclusion of the social benefits they receive to individuals was tried to demonstrate.

Keywords: Public Benefits, Poverty, Social Exclusion


Detay

İÇERİK