TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 29  Alan: Halk Bilimi

Funda KOCAAY
ÇALIŞMA HAYATINDA VE İŞ SAĞLIĞINDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLGUSU VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ALGISIYLA İLGİLİ LİTERATÜR İNCELEMESİ
 
Çalışma hayatına ilişkin güvenli bir ortam sağlanması, çalışanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, ekipman kullanımının etkinleştirilmesi, işgücü motivasyonunun arttırılması ve kurumsal aidiyetin güçlendirmesi, mikro düzeyde kurumlar ve işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bir üst ölçekte ise yine bu hususların ülke ekonomileri için de ciddi etkiler yaratmakta olduğu ifade edilmektedir. Bu noktada güvenlik kültürü olgusu özellikle iş dünyası açısından dikkate alınması gereken bir kavram olarak son yıllarda ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda güvenlik kültürüne yönelik yönetici/çalışan algılarının ölçülmesi ve güvenlik kültürünün boyutlarının belirlenmesi çalışmaları da bilim dünyasında önemli bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Kültürü, Çalışma Hayatı, Güvenlik Kültürü Boyutları, İş Sağlığı


THE CONCEPT OF SAFETY CULTURE IN WORKING LIFE-HEALTH AND LITERATURE REVIEW ABOUT THE SECURITY CULTURE PERCEPTION
 
Providing a safe environment in business life; strengthening the communications between employees, using the equipments efficiently, increasing the motivation of workforce and strengthening corporate belonging, have great importance for institutions and enterprises at micro level. On a higher scale, it is stated that these issues also have serious beneficial effects on the national economies. At this point, the concept of security culture has come to the force as a concept that should be taken into consideration especially in the business world. In this context, studies of measuring the perceptions of managers / employees towards security culture and determining the dimensions of security culture are increasingly emerging as a research area in the world of science.

Keywords: Safety Culture, Working Life, Dimensions of Security Culture, Occupational Health


Detay

İÇERİK