TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 29  Alan: İktisat

Burcu KILINÇ SAVRUL, Aysel TAŞKIN
DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLERİN TÜRKİYE’DEKİ GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Gelir dağılımı sorunu gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayrımı yapılmaksızın ekonomilerin en büyük problemlerinden biri iken Türkiye’de de bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyüme, kalkınma ve aynı toplumsal refah üzerinde yarattığı etkileri nedeniyle olabildiğince adaletli bir gelir dağılımı sağlanması ülkelerin temel amaçlarından biridir. Çalışmada, gelir dağılımında adaleti sağlama amacı ile Türkiye’de uygulanan vergi sisteminin ve elde edilen vergi gelirlerinin ülkedeki gelir dağılımı üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada vergi ve gelir dağılımı kavramları açıklanarak, Türkiye’de vergi sisteminin ve gelir dağılımının gelişim süreci incelenmiştir. Son olarak dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri ayrı ayrı ele alınarak gelir dağılımı üzerinde yarattığı etkilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Kernel Regresyon yöntemi ile ulaşılan sonuçlara göre; dolaylı vergiler gelir dağılımında adaleti sağlamada negatif bir etki yaratarak gini katsayısını %28.1 artırırken, dolaysız vergiler ise gini katsayısını %14.1 azaltarak olumlu bir etki yaratmıştır. Dolayısıyla gelir dağılımında eşitliğin sağlanabilmesi için, vergi gelirleri içerisinde dolaysız vergilerin payının artırılması gerektiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, Vergi, Dolaylı Vergiler, Dolaysız Vergiler, Gini Katsayısı


EFFECTS OF INDIRECT AND DIRECT TAXES INCOME DISTRIBUTION IN TURKEY
 
One of the problems of income distribution in developed or developing countries with the biggest problems of teh economy without distinction, while also emerges as a problem in Turkey. One of the main objectives of the countries is to provide a fair income distribution as possible due to the effects it has on growth, development and the same social welfare. In this study, with the objective of providing justice in income distribution, income in the tax system of the country and the resulting income tax implemented in Turkey it has attempted to explain the impact on the distribution. In the study, tax and income distribution concepts are explained. The study of income distribution and the development process of tax system in Turkey was examined. Finally, indirect and direct tax revenues are analyzed separetelt and the effects on income distribution are tried to be reached. According to the results obtained by Kernel Regression Method; indirect taxes had a negative effect on achieving fairness in income distribution and increased the gini coefficient by %28.1, while direct taxes reduced the gini coefficient by %14.1 and had a positive effect. Therefore, it is understood that the share of direct taxes in tax revenues should be increased in order to ensure equality in income distribution.

Keywords: Income Distribution, Tax, Indirect Taxes, Direct Taxes, Gini Coefficient


Detay

İÇERİK