TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 28  Alan: İktisat

Gürdal ASLAN
TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE ÜCRETLER AÇISINDAN MESLEKLERİN ANALİZİ
 
Bu çalışmada, Türkiye’de mesleklerin yapısının, istihdamdaki payının ve mesleklerden elde edilen ücret seviyelerinin nasıl değiştiği, işgücü ve ücret kutuplaşmasının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmıştır. Araştırmada, TÜİK’in 2004-2018 yılları arasında gerçekleştirdiği Hanehalkı İşgücü Anketleri mikro verileri kullanılmıştır. Veri analizi, mesleklerin istihdamdaki paylarının ve ücret seviyelerinin özellikle 2004-2011 yılları arasında önemli oranda değiştiğini göstermektedir. Meslekleri gerektirdiği vasıflara göre gruplandırarak yapılan veri analizinden ise 2004-2011 yılları arasında hem işgücü hem de ücret kutuplaşmasının olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de yüksek ve düşük vasıf gerektiren işlerde istihdam ve ortalama ücretlerin, orta düzeyde vasıf gerektiren işlere göre çok daha fazla arttığı tespit edilmiştir. 2012-2018 yılları arasında ise sadece işgücü kutuplaşmasının olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Tespit edilen bu olguları, eğitim ve teknoloji seviyesinin artışı, istihdam-vasıf uyumsuzluğu, hizmet sektöründe düşük vasıf gerektiren mesleklerin yaygınlaşması, sendikalılaşma oranının azalması, asgari ücretin artışı gibi birçok faktör açıklayabilir. Elde edilen sonuçlar bağlamında, meslek yapılarının değişimiyle ilgili nedensel ilişkileri tespit edecek ve bu sayede politika önerilerinde bulunacak çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meslekler, İstihdam, Ücretler, İşgücü Kutuplaşması, Ücret Kutuplaşması


THE ANALYSIS OF OCCUPATIONS IN TERMS OF EMPLOYMENT AND WAGES IN TURKEY
 
This study investigates whether the occupational structure, employment in occupations and occupational wage levels have changed and wage and labor polarization exist in Turkey. In this study, we use the data from 2004-2018 Household Labor Force Surveys conducted by TURKSTAT. The analysis results show that employment and average wages in occupations have changed significantly during the period 2004-2011. When we group occupations with respect to skill levels, our results show signs of wage and labor polarization during the period 2004-2011. In other words, we observe that employment and average wages in low-skill and high-skill occupations increased more than those in middle-skill occupations during this period. However, we find only a sign of wage polarization for the period 2012-2018. These findings can be explained by several factors such as the increase in education, technological advancement, the employment-skill mismatch, the growing share of low-skill jobs in the services sector, the decrease in union density and minimum wage increases. In the light of these findings, it is revealed that further studies are needed to establish the causal relationships regarding to changes in the occupational structure and thus make policy suggestions.

Keywords: Occupations, Employment, Wages, Job Polarization, Wage Polarization


Detay

İÇERİK