TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 28  Alan: İktisat

Şeyma GİRGİN, Hacı Mehmet YILDIRIM
AVRUPA BIRLİĞİ’NİN TÜRKİYE'DE DESTEKLEDİĞİ PROJELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Avrupa Birliği kurulduğundan beri diğer ülkelerle rekabet ederek büyüyen bir yapıya sahip olarak ilerlemeyi hedeflemektedir. Birlik çeşitli kurumlarla bir araya gelerek oluşturduğu ilkeler sayesinde düzenli ve ortak politikalar çerçevesinde ilerlemektedir. Araştırmada yöntem olarak Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analiziyle AB projeleri ele alınmıştır. Bu projeler doğrultusunda Türkiye'ye sağlanan fonlu yardımların bütçelerine ve dönemine ulaşılmış sürdürülebilir kalkınma başlığı altında incelemesi yapılmıştır. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çeşitli fonlarla sağladığı projelere yer verilmiş, sürdürülebilir kalkınma için projeler ilgili olduğu alanlara göre yer altı gruba ayrılmaktadır. Bölgesel ve kentsel gelişme projeleri, istihdam ve sosyal içerme projeleri, tarımsal ve kırsal kalkınma projeleri, araştırma ve yenilik projeleri, insani yardım projeleri ve son olarak denizcilik ve balıkçılık projeleri gruplandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Avrupa Birliği Projeleri


INVESTIGATION OF PROJECTS IN TURKEY SUPPORTED BY EUROPEAN UNION IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 
Since its establishment, the European Union has been aiming to progress with a growing structure by competing with other countries. The unity comes together with various institutions and the principles are based on regular and common policies. Qualitative research method was used as the method in the research. EU projects with content analysis from qualitative research methods are discussed. These projects have provided funding assistance to Turkey in the direction of sustainable development achieved under the heading of the budget period and investigation was conducted. European Union given to projects which provide the various funds in order to ensure sustainable development in Turkey, where projects are divided into six groups according to the area as it relates to sustainable development. Regional and urban development projects, employment and social inclusion projects, agricultural and rural development projects, research and innovation projects, humanitarian projects, and finally maritime and fishery projects are grouped.

Keywords: Sustainable, Sustainable Development, European Union Projects


Detay

İÇERİK