TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 28  Alan: Spor Bilimleri

Fırat AKYÜZ
CUMHURİYET DÖNEMİ OLİMPİYAT KONULU POSTA PULLARININ İNCELENMESİ
 
Pul; Posta ücretlerinin ödenmesi için mektup zarfı, kartpostallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, ait olduğu ülkenin birçok kültürel değerini taşıyan, çeşitli geometrik şekillerde ve filigranlı olabilen basımı yapılmış küçük bir değerli kağıttır. Pul aynı zamanda bağımsız ülkelerin basabildiği, ülkelerin sahip olduğu değerleri tüm dünyaya tanıtan ve filatelistler sayesinde nesilden nesile aktarılan bir değerdir. Günümüzde pullar farklı alan, amaç ve konularda üretilen, basımı ve satışı devletlerce planlanan değerli kâğıtlar statüsünde kullanılmaktadır. Basımı gerçekleştirilen pullarda yer alan temalardan biri de olimpiyatlardır. Bu çalışmada amaç, Türkiye’de günümüze kadar basımı yapılan pullarda yer alan olimpiyat olgusunu incelemektir. İlk puldan araştırmanın yapıldığı tarihe kadar basılan pullar incelenerek, yıllara göre olimpiyatlarda elde edilen dereceler ve olimpiyat temalı pullar, görsel ve konu anlamında değerlendirilmiştir. Buna göre; pullarda genel anlamda olimpiyat bayrağı ve bu bayrağı simgeleyen renklerin ön planda tutulduğu, bununla beraber kimi pullarda tarih sahnesinde iz bırakan önemli sporcuların portrelerine, kimilerinde ise olimpiyat branşlarının figürlerine yer verildiği görülmüştür. Genel olarak bakıldığında günümüze kadar gelen pul tasarımlarında güreş öğelerin daha fazla kullanıldığı söylenebilir. İncelenen pullar sahip oldukları tasarım özellikleriyle basıldığı dönemin özelliklerini de yansıtmaktadır. Her dört yılda bir düzenlenen Olimpiyatlar tüm ülkelerin spor kültürlerinde en baş sıraya konulmuştur. Pulların kültürel bir değer taşıdığı düşünüldüğü zaman, içerisinde o ülkenin olimpik kültürünü de barındırması ve basılı olarak yansıtması önemli bir kültür aktarımı olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pul, Filateli, Olimpiyat Pulları, Mektup, Posta


INVESTIGATION OF POSTAGE STAMPS ON THE OLYMPIC PERIOD OF THE REPUBLIC
 
Stamp is a small, precious piece of paper that is stuck on letter envelopes, postcards and on papers for the payment of postal fees which is printed in various geometric shapes, that may contain watermarks on and that carries many cultures values of the country it belongs to. Stamp is also a value that can be printed by independent countries and introduce the values of the countries to the whole world and that is passed down from generation to generation thanks to philatelists. Today, stamps are used in the status of valuable papers produced for different fields, purposes and subjects, planned to be printed and sold by the states. One of the themes included on the printed stamps is the Olympics. The aim of this study is to examine the phenomenon of Olympics in stamps printed to date in Turkey. The earliest and latest stamps were examined, and the degrees obtained in the Olympics and the stamps with an Olympic theme were evaluated in terms of visual aspects and theme. Accordingly; it is seen that the Olympic flag and the colors symbolizing this flag are kept in the foreground, however, portraits of important athletes who left their mark on the history scene were given place on some stamps, and in others, figures of the Olympic branches were used. In general, it can be said that elements related to wrestling are more frequently used in stamp designs up to the present day. The stamps examined reflect the features of the period they were printed in with their design features. Organized every four years, the Olympics are at the top of the sports culture of all countries. Considering that the stamps have a cultural value, it is seen as an important cultural transfer that stamps also include the Olympic culture of that country and reflects it in print.

Keywords: Stamp, Philately, Olympic Stamps, Letter, Post


Detay

İÇERİK