TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Kutluk Kağan SÜMER
SON DÖNEM SURIYELI SIĞINMACILAR KAPSAMINDA GÖÇ OLGUSUNUN DEMOGRAFIK VE EKONOMIK SONUÇLARI
 
Konu nüfus artış oranları açısından incelendiğinde Türkiye için nüfus artış oranı binde 12.8 olarak bilinmektedir. Özellikle Suriye’den son yıllarda gelen göç dalgası açısından Suriye’nin nüfus artış hızı değerlendirilecek olunursa aynı rapora göre bu rakam binde 19.7 dir. Açıkça görülmektedir ki savaş ve kargaşalara rağmen Suriye nüfusu Türkiye’den çok fazla artmaktadır. Üstelik Nüfus artışı üstel bir fonksiyon olarak hesaplanmaktadır ki bu da durumun vahametini bir kez daha arttırmaktadır. Toplam göçmen sayıları mukayese edildiğinde Dünyadaki Mültecilerin %2,13 inin Türkiye’de olduğu bu oranın toplam sığınmacı bazında %4,29 toplam göçmenlerin arasında ise %1,23 olduğu görülebilir. Bu rakamlar dünya bazında değerlendirildiği takdirde Türkiye için aşırı fazlalık göstermektedir. Ekonomik etkiler açısından düşünülecek olunursa Suriyeli sığınmacıların nüfusu arttırdığı savına karşılık üretim artışı yaşanmadığı malumdur. Aynı şekilde vergi gelirlerin artması da söz konusu olmayacaktır. Mal ve hizmetlere talep artmış fakat bu talep artışı beraberinde bir üretim artışı yaşanmadığı için açıkça enflasyona yansımıştır. Yeni endüstri dallarının doğması mümkün olmadığı gibi piyasanın genişlemesi yeni yatırım sahaları açmamakta aksine yatırıma dönüşmesi gereken devlet harcamalarında bir daralma, tüketime yönelik devlet harcamalarında bir artış getirmektedir. İşçi ücretlerinin ucuzladığı malumdur. Bu da piyasada zaten mevcut olan kayıt dışı istihdamı arttırdığı gibi kayıtsız ve ucuz iş gücü ne sebebiyet vermekte; özellikle sığınmacı sayılarının yüksek olduğu bölgelerde işsizliği daha da yüksek oranda arttırmaktadır. Zaten kıt kaynaklarla yürüyen eğitim ve sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin artması hizmet kalitesinin düşmesi de bir diğer problem sahası olarak karşımıza çıkmaktadır. Sığınmacılar arasında zaman zaman israfa varan sağlık harcamaları ve sağlık hizmetlerine katkı payının da bulunmaması yine çok büyük bir maliyet kalemi olmasının yanında toplumsal infiale de temel oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Suriyeli sığınmacılar, ekonomi, demografi


DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF MIGRATION IN THE SCOPE OF RECENT SYRIAN REFUGEES
 
When the subject is examined in terms of population growth rates of population growth rate for Turkey is known to be 12.8 per thousand. If we consider the population growth rate of Syria especially in terms of the migration wave coming from Syria in the recent years, this figure is 19.7 per thousand according to the same report. Despite clearly it is seen that war and chaos in Syria's population is increasing much more than Turkey. Moreover, population growth is calculated as an exponential function, which once again increases the gravity of the situation. When the total number of immigrants among some of the comparable total of 4.29% of the total immigrant asylum-seekers in Turkey this rate is of 2.13% of the world's refugees can be seen that 1.23%. These figures show that over excess, if evaluated on the basis of the world for Turkey. Considering the economic impacts, it is obvious that there is no increase in production against the claim that Syrian refugees have increased the population. Likewise, there will be no increase in tax revenues. Demand for goods and services increased, but this increase was clearly reflected in inflation since there was no increase in production. It is not possible for new industrial branches to emerge and the expansion of the market does not open new investment fields but on the contrary brings a contraction in government expenditures and an increase in consumption expenditures. It is known that the wages of workers are getting cheaper. This increases informal employment, which is already present in the market, and causes indifferent and cheap labor; it increases unemployment even more, especially in regions where the number of asylum seekers is high. Already, increasing costs of education and health services, which are running with scarce resources, and decreasing service quality are another problem area. The fact that there is no time consuming health expenditures and contribution to health services among the asylum seekers is also a major cost item and constitutes the basis of social upheaval.

Keywords: Migration, Syrian Refugees, economy, demography


Detay

İÇERİK