TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: İktisat

Deniz PARLAK, Serkan ADALIOĞLU
TÜRKİYE’DE VERGİ GAYRETİ VE KURUMSAL KALİTE İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
 
Bu çalışmanın amacı kurumsal iktisat literatüründe önemli ölçüde yer bulan kurumsal kalite ile vergi gayreti arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye örneklemi kullanılarak çalışmanın ilk aşamasında 1984 -2017 yılları için vergi gayreti endeksi hesaplanmış ikinci aşamasında ise hesaplanan bu endeks ile ICRG tarafından 1984 yılından itibaren oluşturulmuş olan “Politik Risk Bileşenleri” endeksi arasındaki ilişki regresyon yöntemi ile incelenmiştir. Bulgular kurumsal kalitenin Türkiye için 1984 – 2017 yılları arasındaki veriler çerçevesinde vergi gayretini açıklama gücünün oldukça zayıf olduğunun buna karşın vergi gayretinin kendi gecikmeli değerlerinin t dönemindeki vergi gayreti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İktisat, Vergi Yükü, Vergi Gayreti, Kurumsal Kalite


TAX EFFORT AND INSTITUTIONAL QUALITY RELATIONSHIP IN TURKEY: AN EMPIRICAL STUDY
 
The purpose of this study is to analyze the relationship between tax effort and institutional quality which have an important place in institutional economics literature. On this purpose, in the first phase of the study for Turkish sample the tax effort is calculated for the period between 1984 and 2007 and in the second phase the relationship between the calculated tax effort index and the index of “Political Risk Components” calculated by ICRG is analyzed with regression method. The results revealed that institutional quality has weak explanatory power on tax effort, still the lagged values of tax effort were found to have a significant effect on tax effort in time t.

Keywords: Institutional Economics, Tax Burden, Tax Effort, Institutional Quality


Detay

İÇERİK