TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: Eğitim

Hatice MERTOĞLU, Ayla GÜRDAL, Esra Macaroğlu AKGÜL
TEORİ VE UYGULAMADA YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM
 
Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin algıları ve öz değerlendirmeleri ile eğitim öğretim uygulamaları araştırılmıştır. 137 fen ve teknoloji öğretmeninin katıldığı araştırmada nicel ve nitel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeği ve yapılandırmacılık öz değerlendirme anketi kullanılmıştır. Nitel kısımda ise ankete katılan öğretmenler arasından seçilen 5 fen ve teknoloji öğretmeninin dersleri araştırmacı tarafından gözlenmiş, daha sonra öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın nicel kısmında fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin algılarının ölçek ortalamasının üzerinde olduğunu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çoğu yapılandırmacı yaklaşımla ilgili eğitim aldıklarını, yaklaşımda kullanılan metot ve tekniklerin çoğunu bildiklerini ve yapılandırmacı yaklaşımı uyguladıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenlerin çoğu aldıkları eğitimi yetersiz görmekte ve yapılandırmacı yaklaşımla ilgili hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır. Araştırmanın nitel kısmını oluşturan 5 öğretmenle yapılan gözlem ve görüşmelerden elde edilen bilgilere göre ise öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin algıları ve öz değerlendirmeleri ile eğitim öğretim uygulamaları arasında uyumsuzluk olduğu belirlenmiştir. Yapılandırmacı algısı yüksek öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamadıkları, yapılandırmacı algısı en düşük öğretmenin ise uyguladığı tespit edilmiştir. 5 öğretmenin hepsi de yapılandırmacı yaklaşımla ilgili yeterince bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fen ve teknoloji öğretmeni, yapılandırmacı yaklaşım, öz değerlendirme


CONSTRUCTIVISM IN THEORY AND PRACTICE
 
Science and technology teachers’ perceptions and self evaluations about constructivist teaching and learning environments are the foci of this research study. 137 teachers participated in this mixed methd study. Constructivist learning environment scale and constructivist self evaluation questionnaire were applied in quantitative part of the research. In the qualitative part, observations and semi-structured interviews with 5 of the participants created data. Quantitative data display that participating science and technology teachers have above average constructive perspective. Almost all participants reported that they had training on constructivism and they knew all techniques and instructional models of constructivist teaching and additionally they applied all they knew about the paradigm. Although they reported about a trainig on constructivist learning and teaching they also underline the necessity of additional inservice training which will increase their practice and understanding. Not surprisingly the qualitative data gathered with observations and interviews display an inconsistency between particiants’ perceptions, self evaluations and teaching experiences. Those who seem to be more constructivist turned to be least practitioners and those who were weak on the paradigm turned to be most practising participants. None of the participants reported high perception about constructivism. Data also displayed participants’ lack of knowledge and practice about alternative measurement and evaluation.

Keywords: Science and technology teacher, constructivism, self evaluation


Detay

İÇERİK