TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: İktisat

İnci KARADAYI, Hüriyet BİLGE
MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İNOVASYONUN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: İZMİR İLİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
 
Bugünün dünyasında sürekli bir değişim ve dönüşüm söz konusudur. Yaşanan bu değişim ve dönüşümlerle beraber her geçen gün artan rekabet karşısında işletmeler varlıklarını korumak ve farklılaşmak adına değişime ve yeniliğe ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu da bilim ve teknolojinin ortak öğesi olan inovasyonun önemini artırmaktadır. İnovasyon, geleceğin planlı halde oluşmasını sağlayan temel taştır. Ülkelerin ve toplumların gelişimi ve refah seviyelerindeki artış, yeniliğe açık olmakla mümkündür. Bugün bilim ve teknolojide olduğu gibi üretimde de geleneksel mantıktan çıkılmış, yeni bir dönüşüm sürecine girilmiştir. Bu kapsamda çalışmamızda özellikle üretimde kilit konumda olan sanayinin önemli kısmını oluşturan mobilya sektöründe inovasyonun ihracat performansına etkisi üzerine odaklanılmıştır. Araştırma, İzmir’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yapılan 120 ankete sağlıklı cevap veren 80 kişi üzerinde uygulanmıştır. Anket sonucunda verilerin faktör analizine uygun olup olmadığına bakılmış olup, devamında varyans analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda süreç yeniliği yetenekleri, ürün yeniliği yetenekleri, davranışsal yenilik yetenekleri, stratejik yenilik yetenekleri ve ihracat performansı faktörleri elde edilmiştir. Yenilik yeteneği faktörlerinden, ürün yeniliği yetenekleri ve süreç yeniliği yeteneklerinin, mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat performansını artırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Yenilik Yetenekleri, İhracat Performansı, Mobilya Sektörü


EFFECT OF INNOVATION ON EXPORT PERFORMANCE IN FURNITURE SECTOR: AN EMPIRICAL STUDY ON IZMIR PROVINCE
 
In today's world, there is a constant change and transformation. Moreover with these changes and transformations, competition has increased in the world and businesses have started to need change and innovation in order to protect their assets and to differentiate. This situation increases the importance of innovation which is a common element of science and technology. Innovation is the key stone that enables the future to be planned. The development of countries and societies and the increase in welfare levels are possible by being open to innovation. Today, as in science and technology, a new transformation process has begun in production instead of traditional logic. Therefore this study focuses on the effect of innovation on export performance in the furniture sector. Especially, because of focusing on furniture industry, this sector has a key position in production, and constitutes an important part of the industry. This study was applied to 80 people who gave healthy answers to the 120 questionnaires. These people who participate in the survey work in exporting companies in the furniture sector in İzmir. As a result of the questionnaire, it was examined whether the data suitable for factor analysis and then analysis of variance and correlation analysis were conducted. On the result of explanatory factor analysis, process innovation capabilities, product innovation capabilities, behavioral innovation capabilities, strategic innovation capabilities and export performance factors were obtained. Product innovation capabilities and process innovation capabilities have found to have an effect on increase the export performance of companies in furniture sector.

Keywords: Innovation, Innovation Capabilities, Export Performance, Furniture Industry


Detay

İÇERİK