TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: İktisat

Ersin Nail SAĞDIÇ, Ahmet TEKİN, Fazlı YILDIZ
SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİ ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ
 
Savunma ekonomisi literatüründe, savunma harcamalarının ekonomik etkilerine ilişkin temel iki yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki, savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi arttırdığını belirten Askeri Keynesçi Yaklaşım ve Benoit Hipotezi’dir. İkinci yaklaşım ise, savunma harcamalarının üretken yatırımlar üzerinde dışlama etkisini gösteren Neoklasik Yaklaşım’dır. Bu çalışmada, 2005-2017 yılları arasında seçilmiş 21 Avrupa Birliği ülkesi için savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri analizi ile incelenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ikinci nesil panel birim kök testleri ve panel eşbütünleşme testleri ile belirlenmiştir. Ayrıca, uzun dönem eşbütünleşme katsayıları, Eberhardt-Bond (2009) Panel AMG (Augmented Mean Group) yöntemiyle ile tespit edilmiştir. AMG analiz sonuçları, savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. Emirmahmutoğlu ve Köse Nedensellik Testi (2011) sonuçları ise, savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin olduğunu göstermiştir. Araştırmanın ampirik bulguları, seçilmiş 21 AB ülkesinde savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi destekleyici nitelikte etkide bulunduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi, Eşbütünleşme ve Nedensellik Testi


THE EFFECTS OF DEFENSE EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES
 
There are two main approaches to explaining the effect of the defense expenditures in the literature. One, “the Military Keynesianism and Benoit Hypothesis” approach, explains the existence of positive effects of military spending on economic development. The Second, “The Neoclassic Approach”, explains the crowding out effect on private investment. This study investigates the effect of defense expenditures on economic growth by using panel data method for selected 21 European Union countries over the period of 2005-2017. The long term relationship among the variables was determined by second generation panel unit root tests and panel cointegration tests. The long term cointegration coefficients were estimated with Eberhardt- Bond (2009) Panel AMG method. AMG results show that defense expenditures have positive and statistically significant effect on economic growth in the long term. Moreover, the Emirmahmutoğlu and Köse Panel Causality Test (2011) results show that there is a two-way causality relationship between defense expenditures and economic growth. Empirical findings of this study provide the positive effect of defense expenditures on economic growth for selected 21 European Union.

Keywords: Defense Expenditures, Economic Growth, Panel Data Analysis, Cointegration and Causality Test


Detay

İÇERİK