TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: İşletme

Şeyda Doğangün
GRAFOLOJİ VE İŞE ALIM SÜREÇLERİNDEKİ KULLANIMI
 
Değişen endüstri yaklaşımları işe alım süreçleri üzerinde etkili olmaktadır. İşletmelerin işe alım süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri yapısal olarak büyük bir öneme sahip duruma gelmiştir. Personelin doğru şekilde işe alınması ve doğru işi yapmaya yönlendirilmesi işletmeler için önemli bir verimlilik konusu haline gelmiştir. Bu noktada grafoloji, işe alım süreçlerinde etkili şekilde kullanılabilecek ve diğer değerlendirme kriterleri ile birlikte doğru sonuçlar verebilecek etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Grafoloji (graphology) kökenleri itibariyle Yunanca'dan gelmekte ve "graphein", yazmak ve "logos", kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Aydınlanma döneminde, deneysel psikoloji üzerine yapılan araştırmalardan doğmuş bir bilim dalıdır. Çok daha eskilere dayanmasına rağmen grafolojinin bir bilim dalı olarak kabul görmesi yaklaşık 50 yıllık bir geçime sahiptir. Araştırmacılar grafoloji bilimi ile ilgili bazı konularda görüş birlik içindedirler. Bunlar grafoloji yöntemiyle kişiliğin belirlenmesi, zeka seviyesinin belirlenmesi, karakter yapısının belirlenmesi, ne tür mesleklere daha yatkın olduğunu belirlenmesi gibi konulardır. Grafoloji biliminden hem personel seçimi hem de tıp gibi pek çok bilimsel çalışmada yararlanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Grafoloji, El yazısı, Personel, Yazı, İşe alım


GRAPHOLOGY AND USAGE IN RECRUITMENT PROCESSES
 
Changing industry approaches have an impact on recruitment processes. It has become structurally of great importance for businesses to manage their recruitment processes in a healthy way. Correct recruitment and orientation of staff has become an important productivity issue for businesses. At this point, graphology emerges as an effective method that can be used effectively in recruitment processes and can give accurate results with other evaluation criteria. Graphology (graphology) comes from Greek as of its origins, and "graphein" comes from the amalgamation of the words, writing and "logos". It is a branch of science that emerged from research on experimental psychology during the Enlightenment period. Although it dates back much earlier, the acceptance of graphology as a branch of science has a livelihood of about 50 years. The researchers agree on some issues related to the science of graphology. These are subjects such as identification of personality by graphology method, determination of intelligence level, determination of character structure, determination of what kinds of professions are more prone. Graphology is used in many scientific studies such as personnel selection and medicine.

Keywords: Graphology, Handwriting, Staff, Writing, Recruitment


Detay

İÇERİK