TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: Müzik

Şefika TOPALAK
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI (TRABZON ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
 
Bu araştırmada müzik öğretmeni adaylarının piyano öğretimine yönelik düşüncelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yaklaşımlarından tarama modelinin kullanıldığı çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 126 müzik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak piyano eğitimcilerinin piyano öğretimine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Yazıcı (2016) tarafından geliştirilen “Piyano Öğretimi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “piyano öğretimine verilen önem”, “piyano öğretimi sevgisi” ve “piyano öğretimine yönelik profesyonel yaklaşım” alt boyutlarını kapsayan 19 ifadeden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarında kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre piyanoya daha çok önem verdikleri ve piyanoya yönelik profesyonel yaklaşımlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin piyano öğretimi sevgisinde farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Evinde piyano olan katılımcıların, evinde piyanosu olmayan katılımcılara göre piyano öğretimi sevgisinin daha yüksek olduğu, piyano öğretimine daha çok önem verdikleri ve piyanoya yönelik profesyonel yaklaşımlarının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada piyano öğretimine verilen önem, piyano öğretimi sevgisi ve piyano öğretimine yönelik profesyonel yaklaşım açısından sınıflar arasında farklılık bulunmadığı da tespit edilmiştir sonuçları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piyano, piyano öğretimi, tutum


MUSIC TEACHER CANDIDATES 'ATTITUDES FOR PIANO TEACHING (CASE OF TRABZON UNIVERSITY)
 
In this study, it was aimed to examine the thoughts of music teacher candidates about piano teaching according to various variables. The study was carried out with 126 music teacher candidates who were studying in the Department of Music Teaching at Trabzon University Fatih Faculty of Fine Arts Education in the spring term of 2018-2019 academic year. As a data collection tool, tutum piano teaching attitude scale geliştiril developed by Yazıcı (2016) was used to measure the attitudes of piano educators towards piano teaching. The scale consists of 19 expressions covering the endowed importance given to piano teaching ”, love of piano teaching” and professional approach to piano teaching”. According to the results of the research, it is concluded that female students give more importance to piano than male students and their professional approach towards piano is higher. However, there was nodifference in the love of piano teaching between female and male students. It was found that the participants who had piano at home had a higher level of piano teaching love than the participants who did not have a piano at home, they gave more importance to piano teaching and their Professional approach towards piano was also higher. In addition, it was found that there was no difference between the classes in terms of importance given to piano teaching, love of piano teaching and professional approach to piano teaching.

Keywords: Piano, pianoteaching, attitude


Detay

İÇERİK