TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: Müzik

İsmail SINIR, Halil APAYDIN
ŞEHİRLEŞME BAĞLAMINDA TÜRKİYE MÜZİK ENDÜSTRİSİNDEKİ İŞ OLANAKLARI
 
Müzik endüstrisi, bir şehrin nüfusu, sanayi ve ekonomik bakımdan gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılı olarak gelişir. Ülkemizin metropol şehirlerinin müzik endüstrilerinin de gelişmiş olduğu görülmektedir. Ancak metropollerin aksine, küçük şehirlerin müzik endüstrilerinin, nüfus ve ekonomik hacme paralel olarak küçük olduğu söylenebilir. Metropoller ile görece daha küçük şehirlerdeki müzik endüstrilerindeki iş olanaklarının arasındaki farklara irdelemeyi amaçlayan bu çalışma, Türkiye’nin birbirinden farklı şehirlerindeki müzisyenlerle yapılan yüz yüze görüşmelere dayanmaktadır. Yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplam 83 müzisyenle görüşülmüştür. Metropoller ile küçük şehirler arasındaki bu farklılık, müzik endüstrisinde çalışan müzisyenleri doğrudan ilgilendirmektedir. Öyle ki, küçük şehirler ile karşılaştırıldığında metropollerdeki iş olanakları devasa bir endüstri ve müzisyenlere geçimlerini sağlayabilecekleri önemli bir iş alanı sunmaktadır. Ancak küçük şehirlerde müzik endüstrisindeki iş olanakları büyük ve çeşitli değildir. Metropollerdeki müzisyenler yılında tamamında iş bulabilirken, küçük şehirlerdeki müzisyenler çoğunlukla yılın belirli dönemlerinde çalışıp para kazanma olanağı bulunmaktadır. Metropollerdeki iş olanaklarının çeşitliliğine bakıldığında bunların kafe-barlardan, radyo televizyon programlarına kadar uzandıkları ve yılın hemen hemen tüm dönemlerinde çalışma olanağı sağladıkları görülürken, küçük şehirlerdeki iş olanaklarının metropollerin aksine, çoğunlukla düğün etkinlikleri ile sınırlı olduğu ve bu etkinliklerin yılın kısa bir dönemine yığıldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Endüstrisi, Metropol, Küçük Şehir, İş Olanakları, Bar-Kafe


EMPLOYING OPPORTUNITIES IN TURKISH MUSIC INDUSTRY IN THE CONTEXT OF URBANIZATION
 
Music industry of a city is close related to its population and development level of industry and economy. That can be sad, the music industry of metropolises of Turkey has developed highly. Nevertheless, opposite to metropolises, little cities music industries are developed parallel to its population and economic capacity. This study aims to analyze the differences between the metropolises with relatively smaller cities in terms of job opportunities in the music industry. Also this study based on interviews conducted face to face with musicians in different cities of Turkey. During the field-work a semi-structured interview form was used and totally 83 musicians were interviewed with. Differences between metropolises and little cities that mentioned above, interests the musicians directly who work in the music industry. Comparing to little cities, metropolises have a big music industry. Nevertheless, employment opportunities in the little cities of Turkey don’t seem big and various. Also these limited employment opportunities are constricted into a short period of year. The employment opportunities in the metropolises have a grand range from cafe-bars to the radio and tv programs. These opportunities also expand to all periods of the whole year quite equally. Nonetheless the musical events of the small cities of Turkey don’t have a grand range and these events are most likely consisting of wedding entertainments.

Keywords: Music Industry, Metropolis, Small City, Employment Opportunities, Bar-Cafe


Detay

İÇERİK