TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: Müzik

Tarkan YAZICI, Şefika TOPALAK
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK YAPILMIŞ MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de okul öncesi ile ilgili yapılmış olan müzik eğitimi lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu bağlamda Türkiye’de 2019 yılına kadar yapılan ve YÖK Ulusal Tez Merkezinde erişime açık olan 47 lisansüstü tez farklı değişkenler açısından ele alınıp, dikkate alınan değişkenler doğrultusunda gruplandırılmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup, veriler doküman analizi incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere çalışmanın amacına yönelik olarak her bir tez araştırmacılar tarafından geliştirilen “Lisansüstü Tez İnceleme Formu”nun kullanılmasıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Okul öncesi ile ilgili yapılmış olan müzik eğitimi lisansüstü tezleri; (1) araştırmacıların cinsiyetlerine, (2) yıllara ve tez türlerine, (3) çalışma yapılan üniversiteye, (4) danışman ünvanlarına, (5) yöntemine, (6) veri toplama araçlarına, (7) çalışma yapılan enstitülere, (8) örneklem/çalışma grubu büyüklüklerine, (9) katılımcıların niteliklerine ve (10) konu alanlarına göre dağılımı olmak üzere on ana başlık üzerinde toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; incelenen tez çalışmaları arasında en büyük oranı yüksek lisans tezlerinin oluşturduğu; en çok tez çalışmasının 2019 yılında yapıldığı; çalışma konusu ile ilgili sadece beş doktora tezinin ve bir sanatta yeterlilik tezinin yapıldığı; en çok çalışmanın Marmara Üniversitesi ile Gazi Üniversitesinde ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde gerçekleştirildiği; yapılan çalışmalarda daha çok nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve en çok durum tespitine yer verildiği; çalışma konusu ile ilgili olarak kadın araştırmacıların erkek araştırmacılara oranla daha çok çalışma yaptıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Müzik, Müzik Eğitimi, Lisansüstü Tezler


INVESTIGATION OF GRADUATE THESIS MADE WITH RESPECT FOR MUSIC EDUCATION OF THE PRE-SCHOOL IN TURKEY
 
The purpose of this study, which is conducted on pre-school music education in Turkey to investigate the graduate thesis. In this context, it is taken up in Turkey until 2019 and made access to the National Council of Higher Education Thesis Center is open 47 graduate theses terms of different variables, grouped in variables being considered. The study was a qualitative research and the data were obtained through document analysis. The sample of the study was determined by criterion sampling which is one of the purposive sampling strategies. In order to examine the theses reached, each thesis was subjected to content analysis using the Graduate Thesis Review Form developed by the researchers. The postgraduate theses of music education about preschool; (1) the researcher's gender, (2) years and types of dissertations, (3) the university under study, (4) the title of advisor, (5) method, (6) data collection tools, (7) institutes under study, (8) sampling, (9) participants' qualifications and (10) subject areas. According to the results of the research; The highest proportion of the thesis studies examined is composed of master's theses; the most dissertation was conducted in 2019; that only five doctoral dissertations and one proficiency in arts thesis were conducted; most studies were conducted in Marmara University, Gazi University and Educational Sciences Institutes; quantitative research methods were used and most of the cases were determined due to the fact that; it was found that female researchers do more studies than male researchers.

Keywords: Pre-school, Music, Music Education, Graduate Theses


Detay

İÇERİK