TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: İşletme

Ayşegül Ertuğrul AYRANCI
HİSSE SENEDİ PİYASALARININ GELİŞİMİNİN CALDERON-ROSSELL MODELİ YARDIMIYLA ANALİZİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
 
Hisse senedi piyasaları, bir ülkenin ekonomik gelişimi için çok önemlidir. Gelişen hisse senedi piyasaları, finans sektörünün de kalkınmasında rol oynamaktadır. Bununla birlikte finansal kurumların etkinliği, hisse senedi piyasalarının gelişmesinde sürdürülebilir olma ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada itici güç durumundadır. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerden oluşan BRICS-T ülke grubu için 2000-2018 dönemine yönelik Calderon-Rossell model yardımıyla hisse senedi piyasalarının gelişmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Panel regresyon analizi sonuçlarına göre; özel sektör kredileri ile enflasyon, hisse senedi piyasasının gelişmesi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etki yaratmamaktadır. Buna karşılık; büyüme en etkili değişken olmak üzere, tasarruflar, doğrudan yabancı yatırımlar ve devir hızı, hisse senedi piyasalarının gelişmesinde pozitif yönlü anlamlı değişkenlerdir.

Anahtar Kelimeler: Hisse senedi piyasaları, Calderon-Rossell modeli, Panel regresyon


ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF STOCK MARKETS WITH THE CALDERON-ROSSELL MODEL: EXAMPLE OF BRICS-T COUNTRIES
 
Stock markets are vital fort he economic development of a country. The advancement of stock markets also plays a role in the development of financial sector. By the way, well-functioning of financial institutions is the driving force behind the sustainability of the development of the stock markets, along with the contribution to economic development. The aim of this study is to pinpoint the factors behind the development of stock markets for the BRICS-T group of developing countries with the help of the Calderon-Rossell model for the period 2000-2018. According to the results of the panel regression analysis; private sector loans and inflation are not posing any statistically significant effect on the development of the stock market. In contrast, with growth being the most effective variable, savings, foreign direct investments and turnover rate are significant variables in positive direction on the development of stock markets.

Keywords: Stock markets, Calderon-Rossell model, Panel regression.


Detay

İÇERİK