TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 26  Alan: Sosyoloji

M. Kubilay AKMAN
DEMOKRATİK SOSYALİZM, ÖZGÜRLÜK VE TOPLUMSAL TAHAYYÜL SOSYAL DEMOKRASİNİN İDEOLOJİK AÇILIMLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
 
Demokratik sosyalizm ve sosyal demokrasi çoğu zaman benzer anlamlarda kullanılan siyasi kavramlardır. Sosyal demokratik düşünce Fransız Devrimi’nin “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” ideallerinin nasıl toplumsallaşabileceğine dair sorular sormuştur. 19. Yüzyılda doğan, 20. Yüzyılın şekillenmesinde çok etkin olan demokratik sosyalizm (sosyal demokrasi) günümüzde güncel bir siyasi ideoloji ve akımdır. Sosyalizmin özgürlük ve demokrasi algısı eleştirel, dönüştürücü ve değiştirici bir toplumsal tahayyül sunar. Sosyalist Enternasyonal tüm dünyadaki sosyal demokrat partilerin bir araya geldiği bir uluslararası organizasyondur. Bu makalede SE’nin temsil ettiği özgürlük ve toplumsal adalet anlayışının ana hatları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: sosyalizm, toplumsal özgürlük, demokratik sosyalizm, sosyal demokrasi, CHP, Sosyalist Enternasyonal.


DEMOCRATIC SOCIALISM, FREEDOM AND SOCIAL IMAGINATION / REVIEW ON IDEOLOGICAL EXPANSIONS OF SOCIAL DEMOCRACY
 
Democratic socialism and social democracy are political notions which are used often with similar meanings. Social democratic thought has asked questions about how French Revolution’s “freedom, equality, fraternity” ideals can be further socialized. Democratic socialism (social democracy) is an actual political ideology and movement today which was born in 19th century, had been very influential in shaping 20th century. The freedom and democracy perception of socialism provides a transforming and reforming social imagination. Socialist International is the international organization where social democratic parties around the World take place. In this article freedom and social justice conception represented by SI will be discussed in its main lines.

Keywords: socialism, social freedom, democratic socialism, social democracy, CHP, Socialist International.


Detay

İÇERİK