TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 26  Alan: Eğitim

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Taner FIRAT
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin zaman yönetimi becerilerinin ne düzeyde olduğu ve farklı değişkenlere göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemektir. Yapılan çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul ilinde resmi devlet kurumlarında görevine devam eden sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ilinde Avcılar ilçesinde resmi devlet kurumlarında görevine devam eden 273 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Formu” ve “Zaman Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Zaman Yönetimi Ölçeği “zaman planlaması”, “zaman tutumları” ve “zaman harcattırıcılar” şeklinde üç alt boyutlu bir ölçektir. Ölçekler 2018-2019 eğitim öğretim yılında ikinci dönemde görevlerine devam eden öğretmenlere uygulanmıştır. Bu çalışmadaki veriler SPSS 24 paket programında analiz edilmiştir. Demografik veriler için betimsel istatistik yöntemlerinden yüzde ve frekans kullanılmıştır. Ayrıca veriler T Testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Veri analizi sonucunda sınıf öğretmenlerinin zaman yönetimi becerilerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin zaman yönetimi becerilerine yönelik yapılan çalışmada yaş, görev, mesleki kıdem, eğitim durumu ve zaman yönetimi alanı ile ilgili kitap, dergi, makale, vb. basılı eser okuma değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: ilkokul, yönetici, öğretmen, zaman yönetimi


INVESTIGATION OF TIME MANAGEMENT SKILLS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
 
The aim of this study is to examine the level of time management skills of primary school teachers and whether there is a significant difference according to different variables. Descriptive scanning model was used in the study. The universe of the study consists of primary school teachers who work in official state institutions in Istanbul. The sample of the study consists of 273 primary school teachers who work in official state institutions in Avcılar district of Istanbul. “Personal Information Form” and “Time Management Scale” were used as data collection tools. The Time Management Scale is a three-dimensional scale called “time planning”, “time attitudes” and “time wasters”. The scales were applied to the teachers who continued their duties in the second semester of 2018-2019 academic year. The data in this study were analyzed in SPSS 24 package program. Descriptive statistics and percentage and frequency were used for demographic data. In addition, data were analyzed by t test and ANOVA. As a result of the data analysis, it was seen that the time management skills of primary school teachers were high level. In the study conducted for classroom teachers' time management skills, a significant difference was found according to variables of to age, task, professional seniority, education level and reading related time management field books, journals, articles, etc.

Keywords: primary school, primary school teacher, time, time management


Detay

İÇERİK