TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 26  Alan: Spor Bilimleri

Abdulmenaf KORKUTATA, Gülçin GÖZAYDIN, Ramazan ÖZAVCİ
FİTNESS MERKEZLERİNDEN HİZMET ALAN BİREYLERİN ESİNLENME DURUMLARININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, boş zamanlarında fitness merkezlerinden hizmet alan bireylerin, bu etkinliklere ilişkin esinlenme durumlarının incelenmesi ve demografik değişkenler açısından karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın evrenini Çanakkale ilinde bulunan fitness merkezlerinden hizmet alan bireyler, örneklemi ise kolayda örneklem yöntemi ile belirlenen 30 kadın (%27,3) ve 80 erkek (%72,7) olmak üzere toplam 110 kişi oluşturmuştur. Veri toplamak amacıyla Thrash ve Elliot (2003) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Akın (2011) tarafından yapılan Esinlenme Ölçeği (E.Ö.) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliliği Chronbach Alpha analiziyle incelenmiş (α=0,919) ve yüksek güvenirlikte olduğu ortaya çıkmıştır. Toplanan verilerin normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. Bu nedenle parametrik testler ile analizler yapılmıştır. Çalışmada cinsiyet değişkenine göre sıklık ve yoğunluk alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmanın diğer bulgularına bakıldığında da yaş, gelir, medeni durum, haftalık ve aylık fitness merkezinde geçirilen süreye göre esinlenme sıklığı ve esinlenme yoğunluğu alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Sonuç olarak, fitness merkezlerine giden bireylerin cinsiyet, yaş, gelir, medeni durum, haftalık saat ve aylık olarak yapmış oldukları sporun onların esinlenme sıklığı ve esinlenme yoğunluğu bakımından belirleyici bir faktör olmadığı istatistiksel olarak ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fitness, Esinlenme Sıklığı, Esinlenme Yoğunluğu, İlham, Boş Zaman.


EXAMINATION OF THE INSPIRATION STATUS OF INDIVIDUALS RECEIVING SERVICE FROM FITNESS CENTERS
 
The purpose of this study was to examine the inspiration status of individuals who go to fitness centers in their spare time in terms of different variables. The population of the study consisted of individuals receiving service from fitness centers in Çanakkale province. And the sample consisted of 30 women (27,3%) and 80 men (72,7%) in total of 110 people, the sample was determined by random sampling method. Inspiration Scale (I.S.) was developed by Thrash and Elliot (2003) and adapted to Turkish version by Akın (2011). The reliability of the scale was examined by Chronbach Alpha analysis (α = 0,919) and it was found to be of high reliability. It was determined that the collected data showed normal distribution. For this reason, analyzes were made by parametric tests. According to the study findings; no statistically significant difference was found between the frequency of inspiration and the intensity of inspiration by gender, age, income, marital status, weekly and monthly attendance times at fitness center (p>0,05). As a result, it was found statistically that individuals who go to fitness centers are not a determinant factor in terms of their frequency of inspiration and the intensity of inspiration in their gender, age, income, marital status, weekly and monthly attendance times at fitness center.

Keywords: Fitness, Inspiration Frequency, Inspiration Intensity, Inspiration, Leisure Time


Detay

İÇERİK