TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 26  Alan: Müzik

M. Onur ÇELEBİOĞLU, Tarkan YAZICI, Gülcan BOYRAZ
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARI
 
Bu çalışmanın amacı Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumlarını belirlemektir. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, GSL öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumları belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Yelpaze ve Türküm (2018) tarafından geliştirilen “Engellilere Yönelik Çok Boyutlu Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim görmekte olan 97 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; bölüm, sınıf, ailede/yakın çevrede engelli bireyin var olma durumu, engelli birey/bireylerle çalışma durumu değişkenleri ile GSL öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Cinsiyet değişkeni ile GSL öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı olan bu farklılığın kadın katılımcılar lehine olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güzel sanatlar lisesi, özel gereksinimli bireyler, tutum.


ATTITUDES OF FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
 
The aim of this study is to determine attitudes of Fine Arts High School students (FAHL) towards individuals with special needs. In the study where survey model was used, the attitudes of Fine Arts High School students towards individuals with special needs were determined. In the study, “Multidimensional Attitude Scale for the Disabled” was used as data collection tool that developed by Yelpaze and Türküm (2018). The study was conducted with 97 students studying at Mersin Nevit Kodallı Fine Arts High School in 2018-2019 academic year. As a result of the study; there is no statistically significant difference between the variables such as department, class, presence of disabled person in the family/immediate environment, working status with disabled individual /individuals and attitudes of FAHL students towards individuals with special needs. It was found there was a significant difference between gender variable and attitudes of FAHL students towards individuals with special needs. This statically significant difference was found to be in favor of women participants.

Keywords: Fine Arts High School, Individuals with special needs, Attitude


Detay

İÇERİK