TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 25  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Burcu Kılınç SAVRUL, Onur YAĞIŞ
TÜRKİYE’DE EKONOMİK VE POLİTİK RİSKİN İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Bu çalışmanın amacı ekonomik ve politik riskin işsizlik üzerindeki etkilerinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Ekonomik risk, piyasaya kar beklentisi ile yatırım yapmak isteyen girişimcinin gelecekteki bir takım tahmin edilemeyen olumsuzluklarla karşılaşabilme olasılığıdır. Politik risk ise, siyasette oluşabilecek bir takım aksaklıklar sonucunda kişi, kurum, şirketlerin ve girişimcilerin olumsuz yönde etkilenmelerine sebebiyet verebilecek bir tür olasılıktır. Ekonomik ve politik riskin kendi aralarındaki ilişkinin işsizlik üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri bulunabilir. Çalışmada ekonomik ve politik riskin işsizlik üzerindeki etkileri için kullanılan Türkiye ekonomisine yönelik veriler 2005:1 - 2015:12 dönemi aylık değerlerini kapsamakta ve zaman serisi analizi yöntemiyle açıklanmaktadır. Verilerden işsizlik oranı, tüketici fiyat endeksi, sanayi üretim endeksi, ihracat ve ithalat oranları Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından alınmıştır. Diğer ekonomik ve politik risk değişkenleri ise PRS-ICRG kurumu veri tabanından elde edilmiştir. İşsizlik oranı ile ekonomik risk, sanayi üretim endeksi ve ithalat oranları arasında negatif orta düzeyde bir ilişki vardır. İşsizlik ile politik risk ve ihracat arasında ise negatif zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir. İşsizlik oranı ile TÜFE arasında pozitif zayıf bir ilişki vardır. Ekonomik risk ile politik risk arasındaki ilişki de negatif orta düzeydedir. Ekonomik risk ile TÜFE arasında negatif zayıf bir ilişki mevcut iken ekonomik risk ile sanayi üretim endeksi, ihracat ve ithalat oraları arasında pozitif orta düzeyde bir ilişki vardır. Politik risk değişkeni ile TÜFE değişkeni arasında ise pozitif zayıf bir ilişki varken politik risk sanayi üretim endeksi, ihracat ve ithalat değişkenleri için negatif kuvvetli bir ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca kullanılan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Nedensellik analizine göre ekonomik riskin % 5 anlamlılık düzeyinde işsizliğin nedeni olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik risk, politik risk, işsizlik, zaman serisi analizi


THE EFFECT OF ECONOMIC AND POLITICAL RISK ON UNEMPLOYMENT IN TURKEY
 
The aim of this study is to investigate whether economic and political risk is affecting unemployment. Economic risk is the likelihood that an entrepreneur who wants to invest with a market profit expectation may face some unforeseen adversities in the future. Political risk is a kind of possibility that people, institutions, companies and entrepreneurs can be affected in the negative direction as a result of a number of faults that may occur in politics. Therefore, the relationship between economic and political risk can have positive or negative effects on unemployment. Economic and political risk used for its effects on unemployment data for the study Turkey's economy in 2005: 1 - 2015: 12-month period encompasses values and describes the time series analysis. the unemployment rate from the data, the consumer price index, the index of industrial production, export and import rates were taken from Turkey Statistical Institute data base. Other economic and political risk variables were derived from the PRS-ICRG institutional database. There is a negative moderate relation between unemployment rate and economic risk, industrial production index and import rates. There is a negative negative correlation between unemployment and political risk and exports. There is a weak positive relationship between unemployment rate and CPI. The relationship between economic risk and political risk is also a negative medium level. There is a negative weak correlation between economic risk and CPI, while there is a positive moderate correlation between economic risk and industrial production index, exports and imports. While there is a positive weak correlation between the political risk variable and the CPI change, the political risk seems to be a strong negative correlation for the industrial production index, export and import variables. There is also a long-run relationship between the variables used. In the analysis of causality, economic risk is the reason for unemployment at the level of 5% significance.

Keywords: Economic risk, political risk, unemployment, time series analysis


Detay

İÇERİK