TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 25  Alan: İktisat

Derya KULOĞLU
TARİHSEL SÜREÇTE SEKÜLARLEŞME VE KAPİTALİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Din olgusu bütün toplumlarda rastlanacak kadar yaygın ve eski bir konudur. Sekülarleşme ise, belli bir toplumdaki dinin etkisinin eskiye nazaran az ya da çok azalmış olmasıdır. Bir toplumun sekülarleştiğinden söz edilmesi, o toplumun dinsizleştiği anlamına gelmez. Sadece o toplumun dine karşı daha mesafeli olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle dindar bir toplum için dahi, eskiye göre daha sekülar ifadesi kullanılabilir. Klasik Sekülarleşme Teorisi, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yaşanan şiddetli sekülarleşmenin modernleşme sürecinin bir sonucu olduğunu iddia etmektedir. Sekülarleşme Teorisi genel ifade ile modernleşmiş Avrupa ülkelerinden bahsetmektedir. Ancak, ABD ve Avrupa ülkelerinde birbirinden farklı sekülarleşme derecelerine sahiptir. Bu nedenle sekülarleşmenin, o bölgenin kendine özgü koşullarına bağlı olduğu söylenebilir. Dinin Avrupa’da sosyal hayattan çekilmesinin en önemli sebebi olarak gösterilen bilimsel gelişmelerin Avrupa sekülarleşmesinde önemli rol oynadığı Avrupa’da akademik çevrelerde kabul görmektedir. 17. Yüzyılda yaşanan bilimsel gelişmeler ve 18. Yüzyılda aydınlanma döneminde yaşanan kapitalizm ve kentleşmenin de Avrupa’da sekülarleşmeyi hızlandırdığı Avrupa’daki akademik çevrelerde kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Batı toplumlarında kapitalizmin ortaya çıkışı ve sekülarleşme arasındaki ilişki genel olarak ele alınmış ve günümüzdeki mevcut durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Makale, literatür taraması şeklinde hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sekülarleşme, Kapitalizm, Din, Reform, Protestanlık


AN EVALUATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SECULARIZATION AND CAPITALISM IN HISTORICAL PROCESS
 
The phenomenon of religion is a common and old subject to be found in all societies. Secularization is that the influence of religion in a particular society is more or less diminished than before. The mention of a society as secular does not mean that society is irrelevant. It only means that society is more distant from religion. For this reason, even for a religious society, more secular expression can be used than before. Classical secularization theory argues that severe secularization in countries such as the United States, Australia and New Zealand is a result of the modernization process. Secularization theory generally refers to modernized European countries. However, it has different degrees of secularization in the US and European countries. Therefore, it can be said that secularization depends on the specific conditions of that region. Social scientists who examine the reasons of European secularization are the reasons why; they argued that Renaissance, reforming, scientific revolution, age of enlightenment and urbanization and capitalism. As it is known, the new economic model capitalism in the 16th century in Europe, scientific developments in the 17th century and the enlightenment period in the 18th century have been experienced. In this study, the relationship between the emergence of capitalism and secularization in western societies and current situation are evaluated in general. The study was prepared as a literature review.

Keywords: Secularization, Capitalizm, Religion, Reform, Protestantism


Detay

İÇERİK