TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 25  Alan: Psikoloji

Gülay TAMER
ÖRGÜTSEL ADALET VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Çalışanların zihinlerinde yarattığı güçlenme ve adalet algıları, kurum içindeki tüm süreçleri etkiler. Psikolojik güçlendirme, örgütün çalışanlarını güçlendirmek için inşa ettiği örgütün algısıdır. Örgütsel adalet, faydaların dağıtımında, dağıtım süreçlerinde ve kişilerarası ilişkilerde geliştirilen kuralları ve sosyal normları kapsar. Bu çalışma, psikolojik güçlendirme ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Bir kamu kurumunda çalışan 105 çalışan, araştırmacının evrenini oluşturur. Spearman korelasyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik güçlendirme ile örgütsel adalet algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ana hipotez reddedilmedi. Çalışmada ayrıca, psikolojik güçlenme boyutları ile örgütsel adaletin boyutları arasındaki ilişki de incelenmiştir. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koydu. En çarpıcı sonuç, özerkliğin boyutu ile örgütsel adaletin boyutu arasındaki ilişkinin en güçlü olduğu bulunmuştur. En zayıf ilişki, psikolojik güçlenmenin anlam boyutu ile örgütsel adalet kavramının boyutları arasındaki ilişkidir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Adalet, Psikoloji, İlişki, Güçlendirme


AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE AND PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT
 
The perceptions of empowerment and justice that employees create in their minds affect all processes within the organization. Psychological empowerment is the perception of the organization that the organization has built to empower its employees. Organizational justice encompasses rules and social norms developed in the distribution of benefits, distribution processes and interpersonal relationships. This study aims to determine the relationship between psychological empowerment and perceptions of organizational justice. The 105 employees who work in a public institution constitute the universe of the researcher. According to Spearman correlation analysis results, the statistically significant relation was found between psychological empowerment and organizational justice perception. The main hypothesis has not been rejected. The study also examined the relationship between dimensions of psychological empowerment and dimensions of organizational justice. The results revealed a statistically significant relationship. The most striking result is that the relationship between the dimension of autonomy and the dimension of organizational justice is found to be strongest. The weakest relationship is the relationship between the meaning dimension of psychological empowerment and the dimensions of the concept of organizational justice.

Keywords: Organization, Justice, Psychologi, Relationship, Empowerment


Detay

İÇERİK