TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 25  Alan: İktisat

Ayşe Atılgan Sarıdoğan, Emine Demir
DÜNYADA MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARININ GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÜST DÜZEY YÖNETİME YÖNELİK GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İÇİN BİR ANALİZ
 
Bu çalışmada, 135 ülke için muhasebe ve denetim standartlarının gelişmişlik düzeyine göre ülke grupları arasında üst yönetime güvenin istatistiksel olarak farklı olup olmadığı Kruskal-Wallis testi ile incelenmiştir. Ampirik sonuçlara göre, muhasebe ve denetim standartlarının gelişmişlik düzeyine göre, gruplar arasında üst yönetime güvenin istatistiksel olarak farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, muhasebe ve denetim standartları geliştikçe, üst yönetime güven de ortalamada istatistiksel olarak artış göstermektedir. Sonuç olarak, muhasebe ve denetim standartlarının gelişmesi, kurumsal yönetimin güçlenmesine üst düzey yönetime güvenin artmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Ve Denetim Standartları, Kurumsal Yönetim, Güven


AN ANALYSIS FOR THE EFFECTS OF THE STRENGTHENING OF AUDITING AND ACCOUNTING STANDARDS IN THE WORLD ON THE RELIANCE FOR SENIOR MANAGEMENT
 
In this study, it was examined by Kruskal-Wallis test whether the reliance of top management among country groups is statistically different according to the development level of accounting and auditing standards for 135 countries. According to the empirical results reliance in top management among the groups was found to be statistically different by the level of development of accounting and auditing standards. In this context, as accounting and auditing standards improve, reliance in top management also increases statistically. As a result, the development of accounting and auditing standards will contribute to the strengthening of corporate governance and to the increase in reliance for senior management.

Keywords: Accounting and Auditing Standards, Corporate Governance, Reliance


Detay

İÇERİK