TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 24  Alan: Eğitim

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Erdoğan Akın
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı eğitim alanında görev yapan sınıf öğretmenlerinin motivasyon düzeylerinin incelenmesi ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Yapılan çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde resmi ilkokullarda görev yapan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ili Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde resmi ilkokullarda görev yapan 250 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Formu” ve ‘’İlkokul Öğretmenleri Motivasyon Ölçeği’’ kullanılmıştır. İlkokul Öğretmenleri Motivasyon Ölçeği, mesleğe yönelik olumlu tutum, takdir edilme ve mutluluk, meslekten kaçınma, mesleği özümseme şeklinde dört alt boyutlu bir ölçektir. Bu çalışmadaki veriler SPSS 24 paket programında analiz edilmiştir. Demografik veriler için betimsel istatistik yöntemlerinden yüzde ve frekans kullanılmıştır. Ayrıca veriler T Testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Veri analizi sonucunda sınıf öğretmenlerinin motivasyon düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. İlkokul öğretmenlerinin motivasyon düzeyleri yaş, mesleki kıdem, hizmet içi eğitim alma, kitap okuma değişkenine göre motivasyon ölçeğinin alt boyutları olan mesleğe yönelik olumlu tutum, takdir edilme ve mutluluk, meslekten kaçınma, mesleği özümseme alt boyutlarında anlamlı farklılıklar göstermektedir. İlkokul öğretmenlerinin motivasyon düzeyleri cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, bulunduğu okuldaki görev süresi, okuttuğu sınıf düzeyi, sosyoekonomik durum değişkenine göre motivasyon ölçeğinin alt boyutları olan mesleğe yönelik olumlu tutum, takdir edilme ve mutluluk, meslekten kaçınma, mesleği özümseme alt boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Öğretmenler, Sınıf Öğretmenleri


INVESTIGATION OF MOTIVATION LEVELS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
 
The aim of this study is to investigate the motivation levels of the primary school teachers working in the field of education and to examine whether they differ according to various variables. Descriptive screening model was used in this study. The universe of the study consists of primary school teachers who work in official primary schools in Beylikdüzü, Esenyurt and Avcılar districts of İstanbul. The sample of the study consisted of 250 primary school teachers working in official primary schools in Beylikdüzü, Esenyurt and Avcılar districts of İstanbul. Personal Information Form and Primary School Teachers Motivation Scale were used as data collection tools. Primary School Teachers Motivation Scale is a four-dimensional scale which is positive attitude towards profession, appreciation and happiness, occupation avoidance and assimilation. The data in this study were analyzed in SPSS 24 package program. Percentage and frequency of descriptive statistics were used for demographic data. Data were also analyzed by T-Test and ANOVA. As a result of the data analysis, it was found that the motivation levels of the class teachers were high. The motivation levels of the primary school teachers show significant differences in the sub-dimensions of motivation, appreciation and happiness, occupation avoidance and occupation assimilation. The motivation levels of the primary school teachers don’t show significant difference in sub-dimensions of gender, marital status, educational status, the duration of their service at the school, the level of the instructed class, the socioeconomic status variable .

Keywords: Motivation, teachers, primary school teachers


Detay

İÇERİK